doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

  • Katedra germanistiky
  • Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

K 112
Telefón: 048 446 5112
Email: Alena.Duricova@umb.sk

Pondelok-
Utorok10:00 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Konzultačné hodiny aj podľa dohody (osobne alebo formou emailu).

Na Katedre germanistiky FHV UMB pôsobí ako odborná asistentka a zastáva funkciu vedúcej katedry. Vedie prednášky a semináre z morfológie nemeckého jazyka. V rámci výberových seminárov ponúka semináre zamerané na odborný preklad, tlmočenie a jazyk odborného štýlu.

Doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, v špecializácii germanistika.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje problematike nemeckého odborného jazyka a nemeckého právneho jazyka, jeho lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a textovej rovine. K ďalším aktivitám patrí garantovanie vedeckých konferencií, editorská činnosť a príprava nových študijných programov. Od roku 2006 je členkou redakčnej rady časopisu "Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei".

Počas svojho pedagogického pôsobenia absolvovala početné kurzy na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku zamerané na ďalšie vzdelávanie a participovala na viacerých medzinárodných projektoch spojených s pracovným pobytom v zahraničí. K významným aktivitám v odbornej činnosti patrí jej korektorská práca pre European Personnel Selection Office v Bruseli v roku 2003 a 2004 a funkcia prezidentky VII. konferencie Spoločnosti učiteľov a germanistov Slovenska konanej v septembri 2004 v Banskej Bystrici.

Od roku 1981 pracuje ako prekladateľka a tlmočníčka podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch z roku 2004 a od roku 2005 pôsobí ako členka skúšobných komissí pre odbornú skúšku prekladateľa pre jazyk nemecký.

=
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry