print

Dokumenty FF UMB

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI FF UMB

PRÍKAZY DEKANA:
# Príkaz dekana č. 1/2008 na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku k 31.5.2008 - Pokyny na vykonanie invetarizácie majetku na katedrách: andragogiky a psychológie, výtvarnej tvorby a hudby FF UMB.

SMERNICE DEKANA:

# Smernica FF UMB čp. 1752/2005 - Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

* Smernica FF UMB č. 7/1997 - Metodika činnosti pre zabezpečenie úloh pri vyhlásení mimoriadnej udalosti - telefonická vyhrážka o uložení výbušniny v objekte FF UMB

METODICKÉ POKYNY:

# Pokyny pre gestorov externých štúdií a podnikateľských aktivít na FF UMB k 1.9.2009 (interný materiál FF UMB)

# Metodický pokyn - používanie pečiatok a pečatidiel na pracoviskách FF UMB z 16.6.2003, č.j. 915/2003 - sekr.dek. (interný materiál FF UMB)

* Metodický pokyn k realizácii internetového prenosu konferencií organizovaných na FF UMB

* Metodický pokyn k evidencii riešiteľských kapacít

* Vnútorné hodnotenie pracovníkov FF UMB (1.1.2015)

* Dodatok č. 1 k internému usmerneniu č. 1-2014 k plánovaniu a čerpaniu nepriamych režijných nákladov projektov VEGA a KEGA

INFORMAČNÉ MATERIÁLY:

ZÁKONY:

* - interný dokument FF UMB prístupný len prihláseným užívateľom

# - dokument v tlačenej podobe na dekanáte FF UMB

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry