RSS RSS print

Katedra anglistiky a amerikanistiky

KAA FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

1. poschodie vpravo
telefón: 048 446 5032
e-mail: ff.kaa@umb.sk

Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva pripravuje v 3-ročnom bakalárskom štúdiu a nadväzujúcom 2-ročnom magisterskom štúdiu učiteľov anglického jazyka a literatúry pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Absolvent učiteľského štúdia, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborné znalosti, je pripravený  zvládnuť aktuálne náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Absolvent prekladateľského a tlmočníckého štúdia sa na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi, najmä v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka, modernej  anglickej a americkej literatúry, na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori.

Katedra spolupracuje s British Council, s Penn State University, Pennsylvania, USA a s Fulbrightovou komisiou.

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
Doc. PhDr.Eva Homolová, PhD
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Docentka
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Michael Dove, B.A.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Roman Ličko, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Anna Slatinská, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Vajdičková Renata, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Elena Vallová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Arthur John Paul Wood
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Zahraničný lektor
Bc. Alica Bírešová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Mgr. Vlckova Anna
Funkcia: Knihovníčka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry