RSS RSS print

Možnosť získať medzinárodný jazykový certifikát na KAA FF UMB

Filozofická fakulta sa stala univerzitným akreditovaným testovacím centrom pre študentov univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí majú záujem získať medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka TOEIC (Test of English for International Communication).

Jazykové certifikáty TOEIC a TOEIC Bridge sú:

 • celosvetovo uznávané certifikáty z anglického, ktoré sú zárukou objektívneho hodnotenia stupňa pokročilosti v cudzom jazyku;

 • najčastejšie vykonávanými skúškami využívanými akademickými inštitúciami na testovanie jazykových zručností študentov a doktorandov;

 • vhodné predovšetkým pre absolventov alebo budúcich absolventov vysokých škôl pred ich vstupom na trh práce;

 • najčastejšie vykonávané skúšky v pracovnom prostredí zamerané na zmeranie praktických schopností ovládania cudzieho jazyka, pri opakovanom testovaní na zmeranie dosiahnutého pokroku v cudzom jazyku.

 

Hlavné výhody TOEIC testu:

 • nevyžaduje špeciálnu prípravu vopred;

 • nevyžaduje stanovenie jazykovej úrovne uchádzača pred pristúpením k testu;

 • otázky v teste sú založené na autentických situáciách z každodenného života a práce;

 • test je rozdelený do dvoch častí: listening comprehension a reading comprehension

 • poskytuje informácie o výsledkoch v podobe bodového hodnotenia a opisu jazykových zručností;

 • výsledky skúšky sú hodnotené v škále 10 – 990 bodov, vďaka čomu je skúška vždy zvládnutá;

 • vysoká dôveryhodnosť výsledkov umožňuje meranie pokroku v učení;

 • získanie certifikátu vďaka ktorému budú mať absolventi výhodu na trhu práce;

 • svojou náročnosťou a dosiahnutým výsledkom je certifikát TOEIC rovnocenný so skúškou z cudzieho jazyka v doktorandskom štúdiu;

 • uchádzači o študentské mobility prostredníctvom testu získajú informáciu o svojich jazykových vedomostiach a zručnostiach a ubezpečia sa o tom, či zvládnu štúdium v zahraničí v cudzom jazyku;

 • pri veľkom počte uchádzačov o študentské mobility môže úspešné absolvovanie TOEIC testu zvýhodniť jednotlivých uchádzačov. 

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry