RSS RSS print

Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť FF UMB

Kto sme

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom svojej študentskej prekladateľsko-tlmočníckej agentúry Prekladateľská a tlmočnícka agentúra FF UMB ponúka tlmočnícko-prekladateľské služby.

Spoločnosť sme sa rozhodli založiť preto, aby sme reagovali na požiadavky trhu, priblížili akademickú prípravu študentov prekladateľstva a tlmočníctva reálnej praxi, a tak pripravovali absolventov, ktorí budú hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia schopní aktívne participovať na pracovnom trhu. V spolupráci s praxou budú mať participujúci študenti po ukončení štúdia konkurenčnú výhodu.

Služby

Ponúkame prekladateľské a tlmočnícke služby z a do ôsmich jazykov:

  • anglický jazyk
  • francúzsky jazyk
  • nemecký jazyk
  • maďarský jazyk
  • poľský jazyk
  • ruský jazyk
  • taliansky jazyk
  • španielsky jazyk

Každý preklad prejde po vyhotovení študentom korektúrou odborníkom vyučujúcim daný predmet. Preklady do cudzích jazykov kontrolujú rodení hovoriaci.

Našou cieľovou skupinou sú klienti z univerzitného a mimouniverzitného prostredia.

Cenník

Služba

Cena bez DPH/jednotka

Cena s DPH/ jednotka

Preklad zo slovenčiny do cudzieho jazyka

10 EUR/Ns

12 EUR/Ns

Preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny

9 EUR/Ns

10,80 EUR/Ns

Korektúra textu v slovenskom alebo cudzom jazyku

5,50 eur/Ns

6,60 EUR/Ns

Simultánne tlmočenie - vždy študent + vyučujúci tlmočenia

30 EUR/hod.

36 EUR/hod.

Konzekutívne tlmočenie - študent

20 EUR/hod.

24 EUR/hod.

Služby sa budú účtovať v cenách s DPH.

Ns = normostrana (1800 znakov vrátane medzier)

Prekladateľské a tlmočnícke služby budú vždy realizované pod dohľadom, resp. v spolupráci s vyučujúcim tlmočenia.

Tlmočenie sa účtuje na poldeň (4 hodiny) a deň (8 hodín).

Cenová ponuka pre danú objednávku Vám bude zaslaná individuálne na základe konkrétnych požiadaviek.

Kontakty

e-mail: prekladatelskaagenturaFFUMB@umb.sk

 

Riaditeľ Prekladateľskej a tlmočníckej agentúry FF UMB

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. |
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Vladimir.Bilovesky@umb.sk
031 
048 446 5031

Výkonný riaditeľ Prekladateľskej a tlmočníckej agentúry FF UMB

PhDr. Martin Djovčoš, PhD. |
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Djovcos@umb.sk
K020 
048 446 5629

Manažérka kvality Prekladateľskej a tlmočníckej agentúry FF UMB

Mgr. Marianna Bachledová |
Mgr. Marianna Bachledová
Doktorandka, Projektová manažérka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB 
 
marianna.bachledova@umb.sk
K019 
048 446 5021

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry