RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie

V zmysle Smernice FF UMB č. 3/2014 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijných odboroch: Učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra - titul PaedDr.) a Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra - titul PhDr.).

Uchádzač o Odbor učiteľstvo akademických predmetov predloží /pošle mailom PROJEKT RIGORÓZNEJ PRÁCE   konzultantke do dvoch týždňov po výbere témy.

Po schválení bude téma vypísana v AISE a uchádzač sa na ňu môže  prihlásiť. Potom   úspešný uchádzač postupuje podľa smernice FF UMB. Upozorňujeme, že téma práce nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou alebo inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača.  Uchádzačom v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra - titul PaedDr.) odporúčame aspoň jeden rok pedagogickej praxe.

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán uchádzač odovzdá na zaevidovanie na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Pre formálnu úpravu Rigoróznych prác platí Smernica FF UMB č. 3/2014 (Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác).

Predsedníčka rigoróznej komisie pre študijný odbor  Učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra): doc. PhDr. Eva Homolová,PhD.,  Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB mail: Eva.homolova@fhv.umb.sk

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry