RSS RSS print

PREKLAD A TLMOČENIE 10 "Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy"

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:18. apr. 2012 - 9:00
Dátum a čas konca:18. apr. 2012 - 17:00
Miesto:Štátna vedecká knižnica
Mesto:Banská Bystrica

Dňa 18.04.2012 sa v reprezentatívnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnila konferencia PREKLAD A TLMOČENIE 10 „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy". A hoci by sa podľa okrúhleho ročníka mohlo zdať, že na konferencii sa bude nostalgicky spomínať, nestalo sa. Účastníci konferencie do bodky naplnili názov konferencie. Môžeme konštatovať, že prezentované príspevky boli veľmi aktuálne a naznačili nové smerovanie našej vedy.

Na úvod sa publiku prihovorili dekan Fakulty humanitných vied doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prorektorka pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., riaditeľka ŠVK PhDr. Oľga Lauková, PhD. a vedúci kancelárie pre viacjazyčnosť zastúpenia EK na Slovensku Rastislav Popelka. Plenárnou sekciou sprevádzala dlhoročná organizátorka prekladateľských konferencií v Banskej Bystrici PhDr. Anita Huťková, PhD.

V plenárnej sekcii vystúpili popredné osobnosti slovenskej translatológie: Ján Vilikovský, Juraj Dolník, Mária Kusá a Edita Gromová. Všetci štyria sú úzko spätí s výskumom prekladu a tlmočenia v Banskej Bystrici a Ján Vilikovský, ktorý bol v predvečer konferencie hlavným aktérom Prekladateľského soirée, bol dokonca dekanom bývalej Filologickej fakulty UMB.

Tento rok účasťou aj kvalitou prekvapila predovšetkým sekcia tlmočenia, v ktorej odzneli zaujímavé príspevky a stretli sa s veľmi kladnou odozvou. Aj toto naznačuje, že výskum tlmočenia sa po miernej stagnácii zase začína dostávať do popredia.

Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že rokovania v sekciách či kuloárne debaty boli veľmi príjemné a podnetné.

Všetci sa už tešíme na zborník prednášok.

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
KAA FF UMB

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry