RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Aktivita 3.1: Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB

Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

The performance of interpreters in the context of certain personality and cognitive characteristics

Projekt sa zameriava na súvislosť medzi tlmočníckym výkonom študentov prekladateľstva a tlmočníctva a vybranými osobnostnými, resp. kognitívnymi charakteristikami. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý využíva konkrétne metodiky a ...

Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín

From Postmodernism to new kinds of sensibility in the literatures of the English speaking countries

Didaktika angličtiny v otázkach a odpovediach

Methodology of teaching English in questions and answers

Preklad na Slovensku

Translation in Slovakia

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

The support for teaching study programmes in foreign languages

Kontrastívne štúdium odborných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na prekladateľskú prax

A comparative study of non-literary texts in English-speaking and Slovak cultural environments and the impact of the study on translation practice

Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelávania

A new conception of foreign language education at PhD. level

Communication in International Projects

Leonardo da Vinci

Preklad a národná kultúra. okolnosti, vzťahy a súvislosti, osobnosti, pojmy

Translation and National Culture. Circumstances, Relations and Connections, Personalities, Notions

Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensku so zameraním na sociokultúrne aspekty

Insights into the Current State of Translation and Translating in Slovakia focused on Socio-Cultural Aspects – Globalisation, Integration, Pluralisation, Multiculturalisation

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new intercultural Europe

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry