RSS RSS print

Katedra etiky a aplikovanej etiky

Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Ide o akreditovaný odbor Etika s dôrazom na aplikované etiky v troch stupňoch: Bc. Mgr. PhD.

Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača na rozšírenie humanitných a sociálnych poznatkov, zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou, osvojenie si manažérskej sociálnej technológie, pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente.

Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v odbore etika, špecializácii aplikovaná etika a o doktorandské štúdium v odbore etika.
Profil absolventa korešponduje s modernými trendmi spoločenskej a profesijnej praxe. Absolvent disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku, má možnosť uplatniť nadobudnuté zručnosti v oblasti verejnej a štátnej správy, mimovládnych inštitúcií, podnikateľskom prostredí, hospodárskych organizáciách, ako samostatný vedecký pracovník v oblasti poradenstva, personálnej práce, v inštitúciách a centrách aplikovaných etík. Ako špecialista v danej oblasti bude spôsobilý pre tvorbu a realizáciu etickej infraštruktúry, etických programov, ako aj formovanie kultúry organizácie.

Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík s poslaním pôsobiť a rozširovať aktivity v pedagogickej odborno-konzultačnej a poradenskej oblasti ako aj koordinovať špecifické úlohy s praktickou orientáciou etiky.

Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN), Universität Salzburg (Austria), Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko, Katowice), Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko, Tychy), s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike, s Filozofickým ústavom SAV, vysokoškolskými pracoviskami v SR, ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne.

prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Kovaľova Daniela, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Selecka Maria, Bc.
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry