RSS RSS print

Centrum pre etické poradenstvo - CETIP

Centrum pre etické poradenstvo CETIP bolo zriadené v roku 2013 ako organizačná súčasť UMB, Filozofickej fakulty a pri Katedre etiky a aplikovanej etiky. Poslaním centra  sú nasledovné konkrétne iniciatívy:

 

  •  vytvárať osobitné komunikačné prostredie s prepojením na prax formou  organizovania odborných stretnutí, konzultácií, špecializovaných prednášok, metodických usmernení
  •  podporovať výskumné iniciatívy zamerané na prax
  •  vytvoriť dialóg so zástupcami praxe
  •  ponúknuť nové možnosti získania praktických skúseností pre študentov
  •  získanie žiadúcich praktických zručností a kompetencií v oblasti etického poradenstva a v implementačnej praxi
  •  konzultačná činnosť pre akademickú obec ako aj organizácie v regióne
  •  aktívna participácia na presadzovaní etických hľadísk
  •  aktívne upozorňovanie na neetické praktiky

Kontaktné osoby:

prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD. |
prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Pavel.Fobel@umb.sk
 
048 446 5621

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor 
Odborná asistentka 
Daniela.Kovacova@umb.sk
J03 
048 446 5626

Členovia centra:

prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.  |
prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
Daniela.Fobelova@umb.sk
J 02 
048 446 5625

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry