RSS RSS print

Garant študijného programu a charakteristika študijného programu

Garant študijného programu:
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.    


Charakteristika študijného programu:

Doktorandské štúdium Aplikovanej etiky organicky nadväzuje na programy magisterského štúdia v odbore etika ako aj príbuzné programy, ktoré korešpondujú s etickou interpretáciou a vyžadujú si etické hodnotenie. Podmienkou pre toto štúdium je, že absolvent už ukončil magisterský študijný program v rámci študijného odboru Etika, prípadne si v interdisciplinárnej rovine nárokuje na uplatnenie eticko-teoretického prístupu a má prevažujúci eticko-teoretický charakter.  Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program, ktorý nadväzuje na teoretické-analytické, aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov etiky. Predstavuje špecifickú vedeckú prípravu odborníkov v rámci odboru etika, ktorá sa zabezpečuje pracoviskami špecializujúcim sa na etickú oblasť skúmania a teoretickú prípravu ako aj špecialistami na praktickú filozofiu resp. predmety s interdisciplinárnym zameraním doma aj v zahraničí. V rámci voliteľných predmetov by mali byť súčasťou programu aj predmety mimoetického charakteru z ponuky iných pracovísk doma aj v zahraničí, ktoré korešpondujú so špecifickým odborným zameraním doktorandov. Ich výber a zaradenie v rámci individuálnych plánov doktoranda má splniť špecifickú požiadavku interdisciplinarity.  Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia APLIKOVANÁ ETIKA,  po ukončení ktorého sa získava titul Philosophiae Doctor (PhD)., nadväzuje na najnovšie výsledky vedeckého skúmania v oblasti všeobecnej, filozofickej etiky, teórie a praxe aplikovanej etiky. Štúdium mu umožní osvojiť si metódy organizácie vedeckej práce, štandardy aktívnej účasti vo vedeckom živote a získa prax v organizovaní vedeckých podujatí. 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry