RSS RSS print

CETIP v spolupráci so zahraničným centrom pre etiku.

Dňa 31.5.2016 sa konal medzinárodný kongres v Rybniku (Poľsko) pod názvom Etika biznisu a trvalo udržateľný rozvoj. V rámci kongresu bola podpísaná Zmluva medzi CETIP (Centrum pre etické poradenstvo FF UMB) a Centrom etiky biznisu a trvalo udržateľného rozvoja Politechniky Sliezskej v Zabrze.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry