RSS RSS

Granty a projekty

Vyhľadávanie v projektoch

Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike

POST - FUNDACIONALISM LIKE A PERSPECTIVE IN (APPLIED) ETHICS

Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík

Creation of modern university textbook of professional ethics

Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe

Enhancing the effectiveness of applied ethics courses against the requirements of social practice

Aplikácie morálnej imanigácie v procese manažérskeho rozhodovania

Application of moral imagination in managerial decision-making

E-learning v akademickej etike UMB

E-Learning in academic ethics at Matej Bel University

Etický kódex zamestnanca UMB

An employee code of conduct at Matej Bel University

Tvorba doktorandského študijného programu aplikovaných etík

Development of doctoral study programme in applied ethics

Prípadovosť ako vzdelávacia metóda v aplikovaných etikách

Case studies as a teaching method in applied ethics

Tvorba postgraduálneho študijného modelu ďalšieho vzdelávania bioetiky na UMB Banská Bystrica

Development of postgraduall study model in bioethics at Matej Bel University Banská Bystrica

Inštitucionalizácia etiky v organizácii (vzdelávacie, teoretické a prakticko-aplikačné aspekty)

Applied ethics (educational, theoretical and practical aspects)

Etické aspekty spravodlivosti v oblasti verejnej správy a súkromného sektora na Slovensku

Ethical issues related to justice in public administration and private sector in Slovakia

Tvorba a implementácia študijného programu aplikovanej etiky na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

Development and implementation of a study programme "Applied Ethics" at the Faculty of Humanities, Matej Bel University Banská Bystrica

Tvorba nového študijného programu a nových študijných osnov pre študijný program aplikované etiky v kooperácii s pracoviskami podobného zamerania v zahraničí (Rakúsko, SRN, ČR, Poľsko). Tvorba obsahových anotácií pre jednotlivé ...

Vedecká a hospodárska etika v študijných programoch praktickej etiky na Slovensku

Scientific and economic ethics in study programmes of practical ethics in Slovakia

Kultúra a nové médiá

Culture and new media

Vedecká a hospodárska etika v študijných programoch praktickej etiky na Slovensku

Scientific and economic ethics in study programmes of practical ethics in Slovakia

Wissenschafts etik und praktische etik

Informatizácia a školská politika

Informatization and education policy

Global Information Society and the Application of Information Technologies in Local Initiatives – Social, Economic and Ethical Aspects

Aplikované etiky: diagnostikovanie stavu, eticko-teoretická diverzifikácia, vedecké, praktické a edukačné trendy na konci 20. storočia

Applied Ethics: status testing, ethical and theoretical diversification, scientific, practical and educational trends in the late 20th century

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry