RSS RSS print

Katedra európskych kultúrnych štúdií

KEKŠ FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 5313
e-mail: ff.keks@umb.sk

Exkurzia Paríž, máj 2008
Medzinárodná vedecká konferencia
Petrohrad, exkurzia LS 10/11

Štyrmi hlavnými predmetmi nového študijného odboru sú štyri kultúrne štúdiá: anglické kultúrne štúdiá (AKŠ), ruské kultúrne štúdiá (RKŠ), nemecké kultúrne štúdiá (NKŠ) a francúzske kultúrne štúdiá (FKŠ) v dialógu so slovenskou kultúrou.

Aby sme podčiarkli prezentáciu jazyka prostredníctvom kultúry a kultúry prostredníctvom jazyka, akcentujeme hore uvedené názvy kurzov.

Katedra má ambície pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia sa v praxi: od nižších foriem diplomatických služieb, cez prácu v štátnej a verejnej správe, v najrôznejších kultúrnych inštitúciách, v treťom sektore, v prezentácii firiem (hovorcovia). Katedra pripravuje absolventov, ktorí budú pohotovo reagovať na rôzne pracovné ponuky, vyžadujúce ľudí jazykovo kompetentných, rozhľadených, pripravených tvorivo realizovať kultúrne dialógy.

Jej členmi sú interní i externí pedagógovia z oblasti kulturologicky orientovanej lingvistiky, umeleckej kultúry, sociológie, psychológie, ekonomiky, práva.

Perspektíva katedry je v jej programovom i personálnom rozširovaní.

Bakalársky stupeň štúdia odboru má svoje pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, v jeho magisterskej forme. Katedra má právo realizovať rigorózne pokračovanie s právom udeľovať akademický titul PhDr.

Keďže ambíciou členov katedry je aj príprava poslucháčov na medzinárodné konferenčné vystúpenia, forma prezentácie študijného obsahu sa realizuje aj prostredníctvom okrúhlych stolov, panelovej diskusie, prezentácie projektov, interview s významnými personáliami slovenskej a medzinárodnej kultúrnej a akademickej obce. Katedra postavila ŠP pre 3. stupeň VŠ vzdelania (doktorandské štúdium) a jeho akreditácia bola úspešná.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
dr. hab. Monika Banaś
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Eva Höhn, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Peter Poliak, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Bc. Tatiana Murínová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry