RSS RSS print

Knižnice

Dňom 17. 8. 2009 vstúpil do platnosti aktualizovaný Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UMB (Smernica č. 3/2009). Jeho úplné znenie nájdete na www.library.umb.sk a na intranete.

Študent je o.i. povinný dodržať ustanovenie článku 12 - Výpožičná lehota a vrátenie dokumenov:

Článok 12, bod 11

Študenti UMB, ktorí končia, resp. prerušujú štúdium, sú povinní oznámiť túto skutočnosť Univerzitnej knižnici, vrátiť všetky požičané dokumenty a predložiť študijnému oddeleniu fakulty potvrdenie UK UMB, že všetky záväzky voči UK UMB majú vyrovnané.

Tento bod sa vzťahuje aj na vysporiadenie výpožičiek z čiastkovej knižnice na katedre, z ktorej mal študent vypožičané dokumenty.

ČIASTKOVÁ KNIŽNICA KEKŠ

Lokalizácia: Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB
Miestnosť: č. KR01, Tajovského ul. 51
Zodpovedná osoba: Mgr. Alla Borisenkova
Kontakt: alla.borisenkova@umb.sk

Zoznam čiastkovej knižnice zriadenej na KEKŠ:
Zoznam kníh pod evidenciou UK UMB (stav k 03.12.2014)
Zoznam kníh mimo evidenciu UK UMB (stav k 03.12.2014)

 

Vážené študentky a vážení študenti,

čiastková knižnica KEKŠ je prístupná po dohode s Mgr. Allou Borisenkovou
Kontaktovať ju môžete mailom alebo osobne v kanc. č. J015.

Výpožičné hodiny: každý pondelok od 12:00 - 13:00 hod.

Pozn.: Záverečné práce sa od 01.09.2014 na katedre požičiavajú výlučne prezenčnou formou.

 

LINKY NA ĎALŠIE KNIŽNICE

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry