RSS RSS print

Formuláre

FORMULÁR  "Žiadosť" (2 stranový, vytlačiť obojstranne)

(formulár študijného oddelenia, používa sa pri akejkoľvek žiadosti)


K ODOVZDANIU ZÁVEREČNEJ PRÁCE (prácu v 2 exemplároch registrujete najprv na študijnom oddelení FHV, potom ju zanášate na sekretariát katedry s týmito náležitosťami):

Vyplnený:

  1. Formulár Licenčnej zmluvy priniesť 2 exempláre alebo Formulár Vyhlásenie priniesť 2 exempláre
    OBA FORMULÁRE GENERUJETE (a tlačíte) Z AISU!
  2. Formulár Údajov pre databázu kvalifikačných prác (pre UK UMB) priniesť 1 exemplár
    Môže byť nahradený "Analytickým listom" rovnako generovaným a tlačeným z AISU.

Od akad. roka 2011/12 platí nová Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici: http://www.ff.umb.sk/app/index.php?ID=3527

-------------

Študentovi sa v deň jeho štátnych skúšok navracia 1 exemplár jeho záverečnej práce a 1 exemplár podpísanej Licenčnej zmluvy (k záv. práci) podpísanej vedúcou katedry.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry