RSS RSS print

Doktorandské štúdium

 

Doktorandské (PhD.) štúdium na katedre EKŠ.
v slovenskom a rovnako v cudzom jazyku pre zahraničných uchádzačov

Študijný program: Európske kultúrne štúdiá
Študijný odbor: 7357 Cudzie jazyky a kultúry
(3. stupeň vysokoškolského štúdia)

Charakteristika študijného programu
Charakteristika študijného programu - English version

Garant:  prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.

Odporúčaný študijný plán pre dennú i externú formu
Odporúčaný študijný plán pre dennú i externú formu - English version

INFOLISTY PREDMETOV - ŠTUDIJNÁ ČASŤ
INFOLISTY PREDMETOV - VEDECKÁ  ČASŤ 

Kontakt pre informácie z KEKŠ: Mgr. Jana Pecníková, PhD. 


Dňa 9. decembra 2010 sa na Katedre európskych kultúrnych štúdií FF UMB uskutočnili prvé dizertačné skúšky v ŠP EKŠ - úspešne ich zabsolvovala PaedDr. Janka Pálková, PhD.

-------
Obhajoby dizertačných prác v ŠP EKŠ dňa 26.08.2014 - klikni tu 

 


Informácia pre uchádzačov o doktorandské štúdium:

Katedra EKŠ pre akad. rok 2015/16 neotvára doktorandský stupeň štúdia v ŠP EKŠ.

---------------------------------

ROZVRH  pre študijnú časť, akad. rok 2016/17, denná aj externá forma

 (dopĺňa sa priebežne)

Dátum Čas v hod. Predmet Vyučujúci Miestnosť
 24.11.2016  10:00-10:30 Európske identity doc. A. Bitušíková, CSc.  Zasadačka KSŠE, Tajovského 10 
 24.11.2016  11:00-12:30 Sociologické aspekty a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie doc. Ľ. Mešková, PhD.  Zasadačka KSŠE, Tajovského 10
 9.12.2016 10:00 - 11:30 Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ doc. J. Darulová, CSc. KR01, Tajovského 51
 9.12.2016

11:45-
13:15

Kultúra jazyka, jazyk kultúry prof. G. Kačiuškiené KR01, Tajovského 51
    History of EU cultural and political institutions dr. hab. M. Banaś PREBEHNE V LS 16/17
    New partnerships and neighbourhoods dr. hab. M. Banaś

 PREBEHNE V LS 16/17
    Concepts of Europe dr. hab. M. Banaś  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: 

                   KR01 - knižnica katedry EKŠ, Tajovského 51

                   ISKŠ zasadačka - Ústav vedy a výskumu, Cesta na amfiteáter 1, BB (budova za Ekonomickou fakultou, bývalá Fakulta financií)

                   CVV - Centrum vedy a výskumu (aj ISKŠ), Cesta na amfiteáter 1, BB (budova za Ekonomickou fakultou, bývalá Fakulta financií).

                   KSŠE - budova bývalej Fakulty financií (za Ekonomickou fakultou, Cesta na amfiteáter 1, BB (1. poschodie)

 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA                                                                                                             


Odporúčame študentom prečítať si Smernicu č. 1/2010 o doktorandskom štúdiu na UMB
(nájdete ju v Sprievodcovi štúdia AR 2012/13 od strany 512).
a Smernicu č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB.

Informácie poskytuje aj referát pre vedu a doktorandské štúdium .
Bližšie informácie o termíne dizertačnej skúšky v aktuálnom čase na tomto mieste.

Tézy k dizertačnej skúške: KLIKNI TU
  

INFORMÁCIE DOKTORANDOM Z KATEDRY                                                                        

Predmety vo vedeckej i študijnej časti administruje koordinátorka doktorandského štúdia Mgr. J. Pecníková, PhD. (jana.pecnikova@umb.sk) . Riaďte sa podľa informačných listov.

Študent PhD. štúdia je povinný naštudovať si Smernicu č. 1/2010 o doktorandskom štúdiu na UMB

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatívnom pozadí doktorandského štúdia nájdete na stránke Referátu pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB

--------------------------------------

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry