RSS RSS print

Katedra filozofie

Katedra filozofie na  

KFI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 7314
e-mail: ff.kfi@umb.sk

Od roku 1990 sa vytvorili priaznivé podmienky pre inštitucionalizáciu filozofie na Pedagogickej fakulte, neskôr Fakulte humanitných vied v súčasnosti Filozofickej fakulte UMB v podobe vytvorenia Katedry filozofie – katedry so svojím vlastným študijným programom učiteľstvo akademických predmetov – filozofia, najčastejšie v kombinácii s históriou,  anglickým, nemeckým a slovenským jazykom.

Katedra si svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou postupne vytvárala rešpekt vo filozofickej obci na Slovensku, najmä filozofickými aktivitami v oblasti publikačnej činnosti, riešením grantových úloh a realizáciou pravidelných vedeckých konferencií, sympózií a kolokvií s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje od roku 1995 a pravidelne z nich vydáva zborníky.

Katedra organizuje aj prednáškovú činnosť na aktuálne filozofické témy, v rámci ktorej pozýva významné domáce a zahraničné osobnosti z oblasti filozofie. Na katedre svojou prednáškovou činnosťou pôsobili aj profesori a docenti zo zahraničia (prof. P. Kampitz – Inštitút filozofie UW, Wien (Rakúsko); prof. J. Gajda-Krynicka - Inštitút Filozofie UW, Wroclaw; prof. A. Kiepas, prof. K. Wieczorek, prof. A. J. Noras, prof. D. Kubok, dr. hab. M. Wojewoda – Inštitút Filozofie UŚ, Katowice, dr. hab. E. A. Lekka-Kowalik - Inštitút Filozofie KUL, Lublin (Poľsko); prof. J. Peregrin - Katedra filozofie a společenských věd FF UHK, Hradec Králové; doc. M. Cajthaml - Katedra filozofie a patrologie CMTF UP, Olomouc, doc. A. Havlíček a doc. J. Moural - Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, doc. V. Kolman - Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, doc. R. Niederle - Seminář estetiky FF MU, Brno, doc. M. Petru - Katedra filozofie FF UP, Olomouc; doc. R. Steidl – AV ČR, Praha, (ČR); prof. H. Ben-Yami, prof. F. Houranszki - Katedra filozofie CEU, Budapest (Maďarsko); E. Weislogel, PhD. – Metamexus Institute Philadelphia (USA) a ďalší). V rokoch 2007 - 2008 na katedre pôsobil ako hosťujúci profesor: Donald J. Morse z Department of Philosophy, Webster University, St. Louis (USA).

Do pedagogickej činnosti sa zapájali učitelia z iných filozofických pracovísk (prof. PhDr. F. Briška, CSc.; prof. Mgr. S. Gálik, PhD.; prof. PhDr. Z. Kalnická, CSc.; prof. PhDr. M. Nemčeková, CSc.; prof. PhDr. J. Viceník, CSc.; prof. PhDr. E. Višňovský, CSc.; doc. ThDr. P. Gažík, CSc.; doc. PhDr. L. Hohoš, CSc.; doc. PhDr. P. Krchnák, CSc.; doc. Mgr. M. Palenčár, CSc. a ďalší).

Pri organizovaní spoločných sympózií, v oblasti publikačnej činnosti, prednáškových pobytoch naša katedra najvýraznejšie rozvinula spoluprácu s Inštitútom filozofie Sliezskej Univerzity v Katowiciach, ale aj s domácimi pracoviskami - Katedra filozofie FF KU v Ružomberku.

Katedra poskytla podmienky na habilitáciu a inauguráciu mnohým docentom a profesorom a od roku 1999 sa stala i školiacim pracoviskom pre doktorandov z odboru systematická filozofia.

Mgr. Michal Šedík, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Martin Schmidt
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mária Vigašová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Funkcia: Výskumný pracovník
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry