RSS RSS print

Centrum aplikovanej politickej a sociálnej filozofie

Profil Centra aplikovanej politickej a sociálnej filozofie (CEAPSF)

Centrum aplikovanej politickej a sociálnej filozofie bolo založené v roku 2013. Venuje sa najmä analytickej, výskumnej a publikačnej činnosti, pripomienkovaniu a navrhovaniu legislatívnych úprav zákonov v sociálnej oblasti. Takisto skúma jednotlivé aspekty chudoby. Členovia centra sa dlhodobo venujú filozofickým aspektom problémov v sociálnej oblasti.

Prioritnými cieľmi a náplňou činnosti centra sú:

  1. Monitorovať a vyhodnocovať dopady sociálnoekonomických reforiem v oblasti sociálnej, ekonomickej, politickej a kultúrnej.
  2. Analýza a komparácia situácie a sociálnoekonomických zmien s krajinami EU, najmä V4.
  3. Monitorovanie právneho prostredia v Slovenskej republike s akcentom na implementáciu medzinárodných záväzkov v oblasti sociálnych, politických, kultúrnych, ľudských práv a návrhy na inovácie nefunkčných právnych noriem.
  4. Vytváranie predikcie vývojových trendov, návrhov a vypracovanie alternatív.
  5. Popularizácia analýz a výsledkov prostredníctvom masových médií.
  6. Spolupráca s odbornými inštitúciami, spolkami, občianskymi združeniami a nadáciami s rovnakými a podobnými cieľmi v Slovenskej republike i v zahraničí.
  7. Organizovanie a finančné zabezpečovanie odborných workshopov, konferencií, okrúhlych stolov s pozvanými odborníkmi z domácich aj zahraničných inštitúcií.
  8. Vydávanie odborných publikácií, štúdií a analýz.
  9. Poradenské a konzultačné činnosti a budovanie poradenského centra.

 Členovia centra:

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. |
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
tatiana.sedova@umb.sk
3. poschodie č. 317 
048 446 7317

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. |
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS 
Docent 
Ulrich.Wollner@umb.sk
3. poschodie č. 318 
048 446 7318

Ing. Martin Halás (externý doktorand Katedry filozofie)

Centrum intenzívne spolupracuje s Inštitútom pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív v Bratislave.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry