RSS RSS

Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Academic Textbook on Critical Thinking with Webpage Support

Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Problém osamelosti v živote súčasného človeka (filozofické skúmania)

The issue of loneliness in the life of a contemporary man

Reflexia Homéra v antickej filozofii

Homer in Ancient Philosophy

Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Textbook of Philosophy of Art

Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied

Textbook of Philosophy of Natural Sciences

Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii

The issue of demarcation in ancient and contemporary epistemology

Problém utrpenia v živote súčasného človeka

Suffering in the life of a contemporary man

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in the field of natural sciences, social sciences and humanities

Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

The issue of causality in philosophy and methodology of science

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Chapters from the current philosophy of history - textbooks

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou

The issue of boundaries between philosophy, art and science

Sokrates v raných Platónových diálogoch

Socrates in Plato's early dialogues

Science, Religion, Philosophy: A Search for Communication and Tolerance

Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života

Authenticity and coexistence as dimensions of a human life

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry