RSS RSS print

Katedra germanistiky

20 rokov Katedry germanistiky

Katedra germanistiky (KGE) pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk. V súčasnosti na nej pôsobia ako interní pedagógovia jeden zahraničný profesor, traja docenti, odborní asistenti s titulom PhD. a rakúsky lektor z ÖAD (Österreichischer Austauschdienst – Rakúska výmenná služba) ako native speaker. Počet interných doktorandov je uvedený v zozname pracovníkov katedry.

Katedra germanistiky je v súčasnosti tiež sídlom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG. Prezidentkou tejto stavovskej organizácie sa 2. septembra 2010 stala PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. Pozri: www.sung.sk

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Edita Jurčáková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Jana Lauková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Eva Molnárová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Schechirow Christiane, M. A.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Zahraničný lektor
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Anna Ivinová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry