RSS RSS print

Návšteva prof. Langera na KGE v Banskej Bystrici

Srdce je sídlom rozumu

Profesor Gerhard Langer z viedenského Inštitútu judaistiky na našej univerzite

V apríli 2014 sme na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UMB privítali významného hosťa zo zahraničia – profesora Gerharda Langera, vedúceho Inštitútu judaistiky Viedenskej univerzity.

Prof. Langer, katolícky teológ a osobnosť rakúskej i európskej judaistiky, sa vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti zaoberá hlavne rabínskou tradíciou vzdelávania a interpretáciou literárnych diel. Na našej fakulte sa podujal viesť semináre a prednášať na tieto témy: Učenie o učení (sa) v antickom židovstve; Rabínske židovstvo – cesta k identite v období helénsko-rímskeho kresťanstva; Hermeneutika rabínskej literatúry na príklade abrahámovskej tradície. Na seminároch a prednáškach sa zúčastnili študentky a študenti germanistiky denného a externého štúdia, študenti a kolegovia z Katedry histórie FF a z Katedry teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty. Šikovné tlmočníčky Michaela a Monika sprístupnili jednu z prednášok aj negermanistickému publiku. Výborný ohlas mala prednáška v Štátnej vedeckej knižnici, ktorú sme usporiadali v spolupráci s Nemeckou študovňou.

Prednáškový pobyt prof. Langera sa uskutočnil na v rámci Národného štipendijného programu na pozvanie doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD. a na základe predchádzajúcich kontaktov, napr. jej doktorandka Mgr. T. Zajacová strávila na výskumnom pobyte Akcie Rakúsko – Slovensko na Viedenskej univerzite niekoľko mesiacov a pripravovala sa na náročný výskum jidizmov v slovenčine.

Profesora Langera prijal aj dekan FF UMB a diskutoval s ním o spolupráci s Viedenskou univerzitou a o perspektívach interdisciplinárneho medzinárodného vedeckého projektu. V rámci interkultúrneho spoznávania sme profesorovi Langerovi predstavili Banskú Štiavnicu s netradičným využitím tamojšej synagógy, Galériu Dominika Skuteckého, vynikajúceho židovského maliara z Banskej Bystrice, židovský cintorín, ako aj Katedrálu sv. Františka Xaverského a orchester, zbor a sólistov Štátnej opery v Banskej Bystrici na koncerte Messa di Gloria v tomto kostole.

Základnými posolstvami rabínskej tradície vzdelanosti – ako nám ich sprostredkoval prof. Langer – bolo jednak lokalizovanie sídla rozumu do srdca človeka a jednak vzdelávanie s ideálnym cieľom kultivovania človeka a rozvoja jeho etických vlastností ako rovnováhy medzi spravodlivosťou a láskou. Vo svojej knihe Rabbinisches zu Lernen und Lehren jenseits von Pisa (voľne: Rabínske vzdelávanie verzus hodnotenie Pisa) vyjadril prof. Langer relatívnosť tejto modernej evalvácie z hľadiska naozajstných a pravých vzdelávacích hodnôt.

 

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky, FF UMB

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry