RSS RSS print

Medzinárodná a projektová spolupráca

V marci 2004 začalo v spolupráci s Goetheho inštitútom a Nadáciou Roberta Boscha (Robert-Bosch-Stiftung) pracovať pri katedre Regionálne centrum pre ďalšie vzdelávanie (Regionales Fortbildungszentrum). Súčasťou centra je katedrová knižnica.

Katedra germanistiky má poverenie organizovať skúšky Rakúskeho jazykového diplomu (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom) a vydávať medzinárodne platné jazykové certifikáty, ktoré sa môžu uznávať ako náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka.

Členovia katedry sa v rámci ďalšieho vzdelávania a prezentácie výsledkov vlastnej vedeckej činnosti zúčastňujú na zahraničných vedeckovýskumných pobytoch na univerzitách a inštitútoch v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Medzinárodné projekty katedry:

 

 

  • Na základe bilaterálnych zmlúv ERASMUS s nemeckými univerzitami v Erfurte, Mníchove, Jene a s univerzitou v Ústí nad Labem, rovnako na základe mobilitnej siete CEEPUS II s Univerzitou vo Viedni vysielame každý semester našich najaktívnejších študentov na študijné pobyty do nemecky hovoriacich krajín. V rámci týchto projektov prichádzajú na našu katedru tiež incomingoví vyučujúci a študenti zo zahraničia.
  • Intenzívne sa pripravuje spoločný študijný program v magisterskom štúdiu v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Friedricha Schillera v Jene Internationaler Master Auslandsgermanistik – Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweitsprache. Projekt Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita 1.2 Magisterské študijné programy v cudzom jazyku OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, kód ITMS projektu: 26110230025.
  • Členovia terajšieho oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva sa zapojili do niekoľkoročného európskeho projektu SOKRATES GRUNDTVIG Lernpartnerschaften.
  • Technickému dobudovaniu katedry slúžil projekt Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung v spolupráci s partnerskou univerzitou Universität Essen v rámci programu SOKRATES.
  • Študenti z Univerzity Friedricha Schillera v Jene prichádzajú už niekoľko rokov na našu katedru, aby pod vedením našich pedagógov absolvovali pedagogickú prax.
  • Okrem toho sa rozvíja spolupráca v oblasti didaktiky nemeckého jazyka s českými univerzitami UK v Prahe, MU v Brne, Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove a talianskou univerzitou Universita degli studi di Catania (doc. PhDr. Ivica Lenčová)
  • V rámci projektu LLP ERASMUS IP: Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung LLP/AT – 230/16/10 si študenti magisterského štúdia môžu rozšíriť svoje odborové a pedagogické kompetencie formou medzinárodného dvojtýždňového kurzu základov celostnej pedagogiky
  • Didaktický projekt: Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik (Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry