RSS RSS print

Štúdium

Štúdium germanistiky sa realizuje podľa Bolonskej dohody v 1. stupni trojročného bakalárskeho štúdia (Bc.) a v 2. stupni dvojročného magisterského štúdia (Mgr.) v dvoch študijných programoch:

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

nemecký jazyk a kultúra

Bakalárske a magisterské štúdium prebieha ako denné jednopredmetové alebo denné dvojpredmetové (v kombinácii s inými jazykmi alebo inými predmetmi) a tiež externé jednopredmetové štúdium.
KGE ďalej realizuje aj rigorózne pokračovanie (PaedDr., PhDr.). V schvaľovacom konaní je doktorandské štúdium Didaktika cudzích jazykov (PhD.)

Cieľom bakalárskeho štúdia je príprava erudovaných a metodicky pripravených absolventov, aktívne používajúcich nemecký jazyk v ekonomickej, obchodnej, právnickej a vôbec kultúrnej oblasti. Dôraz sa kladie na získanie cudzojazyčnej kompetencie a emocionálneho vzťahu ku krajine a kultúre cudzieho jazyka, ako aj na schopnosť komparácie s kultúrou vlastnej krajiny. Absolventi bakalárskeho štúdia sú pripravení na úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. stupni.
V rámci magisterského štúdia ponúkame študijný odbor učiteľského zamerania a študijný odbor translatologického typu.

Učiteľstvo akademických predmetov (UAP)

Magisterský študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry sa realizuje spoločne s Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) v rámci Dohody o spoločne zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou FSU v Jene a Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.
V študijnom odbore učiteľského zamerania katedra garantuje výučbu odborných predmetov lingvistického, literárneho a didaktického zamerania. Popri základných povinných disciplínach ponúka širokú paletu povinne voliteľných a výberových seminárov, ktoré umožňujú študentom rozšíriť a prehĺbiť získané vedomosti a poznatky a súčasne získať praktické kompetencie (semináre s monotematickým lingvistickým,  literárnym a didaktickým zameraním.)
Absolvent magisterského učiteľského štúdia získava kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na základných školách, na všetkých typoch stredných škôl vrátane osemročných gymnázií a na jazykových školách. Uplatní sa taktiež vo vedeckých ústavoch, v štátnej správe, prípadne v hospodárskej praxi, kde sa vyžadujú znalosti nemeckého jazyka na príslušnej úrovni. Počas štúdia získava veľmi dobrú jazykovú kompetenciu, ucelené vedomosti z oblasti lingvistických a literárnych disciplín. Dôraz sa kladie na komplexný rozvoj didaktickej a metodickej kompetencie v intenciách interkultúrnej didaktiky.  

Prekladateľstvo a tlmočníctvo (PaT)

Obsahmi štúdia nemeckého jazyka a kultúry sú nepedagogické ťažiská germanistickej a kontrastívnej filológie i literárnej vedy s vyústením do translatológie, teda do teórie prekladu a tlmočenia. Súčasťou štúdia sú semináre odborného a umeleckého prekladu, ako aj simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Výučba simultánneho tlmočenia prebieha v tlmočníckych laboratóriách.

Absolventi sa stávajú expertmi na transkultúrnu komunikáciu, teda interkultúrnymi mediátormi. Ako prekladatelia a tlmočníci sa uplatnia na Slovensku i v európskych štruktúrach, v domácich a zahraničných kultúrnych inštitúciách, v prekladateľských agentúrach, v médiách, v hospodárskej praxi a pod.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry