RSS RSS print

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - Bc. v kombinácii

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo

Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra

 

Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Tieto poznatky obsahujú o. i. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.

Študenti bakalárskeho štúdia získavajú:

· odborné vedomosti, ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci;

· znalosti a schopnosti chápať literatúru, literárny proces, interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické, filozofické, historické a spoločenské javy;

· schopnosti efektívne používať inštrumentáriá, ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky, odborné príručky);

· schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru.

Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní

vykonávať nasledujúce profesie:

· prekladateľ a tlmočník - sprievodca,

· prekladateľ odborných textov,

· redaktor v rozhlase, televízii, v novinách,

· pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,

· translatológ.

 

Študijný a ECTS poradca katedry:

PhDr. Eva Molnárová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB,

kancelária č. K 109, tel. 048/446 5110, kl: 5110, e-mail:   eva.molnarova@umb.sk

Garant študijného programu: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

 

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov:

Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 83

Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu a chýbajúce 4 kredity získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. Spolu získa 83 kreditov. 30 kreditov získa za predmety spoločného základu. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry