RSS RSS print

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - Mgr. jednopredmetové

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo

Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra

 

Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Tieto poznatky musia obsahovať o. i. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.

Študijný program je zameraný na zabezpečenie štúdia systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Mimoriadna pozornosť sa venuje modernej metodológii skúmania nemeckého jazyka a kultúry a schopnosti tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného, uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov, návykov a zručností, a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru.

Štúdium študijného programu nemecký jazyk a kultúra v študijnom odbore prekladateľstvo     a tlmočníctvo vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia             v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti.

 

Hlavné ciele magisterského študijného programu sú:

- sprostredkovanie teoretických poznatkov v oblasti translatológie, lingvistiky, literatúry a kultúry nemecky hovoriacich krajín, s dôrazom na interkulturalitu a komparáciu,

- aplikácia získaných teoretických poznatkov v praxi, pri preklade a tlmočení,

- sprostredkovanie, získanie a prehľbenie praktických zručností pri preklade odborných textov, pri konzekutívnom a simultánnom tlmočení.

 

Sledovaním a plnením hlavných cieľov študenti magisterského štúdia získavajú predovšetkým:

· teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka

  v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy,

· schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty,

· schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach,

· schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho

  výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín,

· schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni,

· schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu.

Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať predovšetkým nasledujúce

profesie:

· prekladateľ a tlmočník,

· prekladateľ odborných textov,

· prekladateľ umeleckých textov,

· filológ – teoretik jazyka a literatúry,

· vydavateľský redaktor,

· redaktor v rozhlase, televízii, v novinách,

· pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,

· tlmočník - sprievodca,

· odborník – teoretik v oblasti translatológie,

· vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu,

· vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu.

Študijný a ECTS poradca katedry:

PhDr. Eva Molnárová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB,

kancelária č. K 109, tel. 048/446 5110, kl: 5110, e-mail:   eva.molnarova@umb.sk

Garant študijného programu: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry