RSS RSS print

Učiteľstvo akademických predmetov - Bc.(1. stupeň)

Charakteristika študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii predmetov:

Nemecký jazyk a literatúra a ďalší akademický /umelecký predmet

1. stupeň štúdia (Bakalár)

Akademický predmet nemecký jazyk a literatúra je zameraný na sprostredkovanie prehľadu o kultúre, histórii a súčasnom živote v nemecky hovoriacich krajinách a na základe toho aj emocionálneho vzťahu k týmto krajinám. Cieľom je získanie teoretických poznatkov o jazyku (gramatika, fonetika, sémantika, štylistika), praktických zručností a schopnosti písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa, ako aj základných poznatkov zo všeobecnej a odborovej didaktiky. Súčasťou štúdia predmetu je literatúra, geografická a sociálnopolitická komparácia nemecky hovoriacich krajín a vybrané kapitoly z kulturológie. V didaktike sa problém vzdelávania približuje komplexne, zdôrazňuje sa pedagogicko-psychologický a sociologický aspekt. Odborová didaktika rieši teoretické a praktické problémy edukácie, ponúka prehľad najmodernejších prístupov a metód spojených s edukačnou realitou.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry