RSS RSS

Granty a projekty

Vyhľadávanie v projektoch

Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

Mental-language otherness and standard communication

e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

Implemetation of educational methods for enhancement of the education in field of Technical mechanics

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

From conventions to standards of translation in legal discourse

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a ...

22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

Výsadu usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei získala Fakulta humanitných vied UMB poverením nemeckou spoločnosťou Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS). ...

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Viacvrstvový výskumný projekt sa systematicky zameriava na logický vzťah translácie a interkultúrnej komunikácie a saturuje deficitnú explikáciu tejto dynamiky v dvoch kľúčových metodologických fókusoch: v recipročnej relácii a v ...

Jidiš v textoch moderných piesní

Yiddish in modern song lyrics

Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung

Humanistic pedagogy, heterogeneity and personality development

Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Generation specifics in the autobiographical East German prose works after 1989

Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska

Current issues in political discourse within the European institutions and their presentation in public media in some countries

Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

German linguistic and cultural picture of the world as perceived in Slovakia

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Professional communication in a united Europe

Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie

German and Slovak language and literatury contrasts and affinities in terms of Slovak apperception

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie

European study circle for peace and global education

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und der Germanisten

VIIth Meeting of the German Studies Association of Teachers

Sommerkolleg 2003 Banská Bystrica

Summer school 2003 Banská Bystrica

Literárnovedné a jazykovedné základy prekladania

Literary science and linguistics in translation studies

Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik

Improving competencies in culturally, linguistically or socially heterogeneous classes according to the principles of Gestalt pedagogy

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry