RSS RSS print

Vedeckovýskumná a projektová činnosť

Vedeckovýskumná činnosť katedry má lingvistické, literárnovedné, didaktické a translatologické zameranie. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na domácich i zahraničných konferenciách ako prednášajúci i vedúci sekcií a v posledných rokoch sa zapojili do viacerých výskumných projektov ako napr.:

VEGA č. 1/0326/16 Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

VEGA č. 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

KEGA č. 018TU Z-4/2014 Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

International Visegraf Fund 21310140: 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

VEGA 1/0424/11 Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

VEGA  1/2239/05 Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z hľadiska slovenskej apercepcieVEGA 1/0760/08 Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

VEGA 1/4714/07 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

VEGA  1/7085/02 Lingvistické a literárnovedné základy prekladania

Zoznam ďalších projektov je uvedený pod: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/


Od r. 2002 sa v spolupráci s Jednotou tlmočníkov a prekladateľov Praha a Katedrou romanistiky FF každoročne organizuje medzinárodná vedecká konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe.

V r. 1992 sa na našej katedre konala prvá celoslovenská konferencia SUNG-u, ktorá založila tradíciu týchto konferencií. 1.– 4. septembra 2004 sa v Banskej Bystrici uskutočnila už siedma takáto konferencia v spolupráci Katedry germanistiky FF (vtedajšej FHV), vtedajšej Katedry germanistiky Filologickej fakulty a Katedry odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty našej univerzity. Konferenciu podporili veľvyslanectvá Nemecka, Rakúska a Švajčiarska ako aj kultúrne inštitúty týchto krajín. Motto VII. konferencie SUNG-u bolo Jazyková rozmanitosť v Európe – šanca či výzva pre nemecký jazyk? Konferencia bola pripravená na profesionálnej úrovni a odborný program v 12 sekciách zaujal 60 účastníkov zo zahraničia a vyše 300 slovenských učiteľov nemčiny a germanistov.

Členovia katedry vydávajú vedecké zborníky, napríklad Germanistické štúdie, Od textu k prekladu (PhDr. Alena Ďuricová, PhD.), Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge (doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.) a sú členmi redakčných a vedeckých rád medzinárodných odborných časopisov: Slowakische Zeitschrift für Germanistik (PhDr. Alena Ďuricová, PhD., PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.). V súčasnosti sa vedecká činnosť oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva okrem iného sústreďuje okolo internetového časopisu Nová filologická revue  www.ff.umb.sk/nfr, pričom členka katedry, doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., je v redakčnej rade tohto časopisu.

Publikačnú činnosť členov katedry pozri detailne v Univerzitnej knižnici UMB.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry