RSS RSS print

Katedra histórie

60 rokov KHi FF UMB
Z exkurzie v Taliansku - Siena
Banská Bystrica
Lisabon - Belém
Exkurzia vo Florencii
Rím - Trinita dei Monti
V Ríme s legionármi
V Ríme
D. Škvarna v Japonsku
Praha - Novomestská radnica
Marta so Škótmi
Banská Bystrica
Pečať Bystrice

Katedra histórie svojím kvalifikačným zázemím, poskytovanou úrovňou a rozsahom vzdelania, ako aj výsledkami v oblasti vedeckého výskumu, patrí k špičkovým pracoviskám Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí na katedre 14 odborných pracovníkov a päť interných doktorandov. Kvalifikačný stav katedry je prezentovaný dvomi univerzitnými profesormi, dvomi emeritnými profesormi, tromi docentmi a šiestimi odbornými asistentmi.

Svojou odbornou a kvalifikačnou úrovňou je katedra histórie pripravená zabezpečovať prípravu absolventov v učiteľskom i neučiteľskom štúdiu. Učiteľské štúdium sa realizuje v dennej bakalárskej a magisterskej forme v špecializácii dejepis a v externej forme rozširujúceho trojročného štúdia pre učiteľov dejepisu. Absolventi týchto štúdií sa pripravujú na profesionálne zvládnutie pedagogického procesu na 2. a 3. stupni existujúceho školského systému. Neučiteľské štúdium katedra zabezpečuje v bakalárskom (denná forma) a magisterskom štúdiu v odbore história (denná a externá forma), v bakalárskom štúdiu v odbore muzeológia (externá forma).

Akreditované práva umožňujú katedre histórie realizovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v odbore Učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii Dejepis (PaedDr.) a v odbore história (PhDr.). Taktiež jej umožňujú realizovať doktorandské štúdium, vykonávať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore slovenské dejiny. V súčasnosti katedra histórie pripravuje 9 interných a viacerých externých doktorandov. Rozsahom svojich riadne akreditovaných práv katedra histórie zaujíma dominujúce postavenie v štruktúre pracovísk FF UMB v Banskej Bystrici.

Uvedené práva sa opierajú o rozsiahle výsledky v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Pracovníci katedry sa v prevažnej miere orientujú na základný historický výskum formou domácich a zahraničných grantových úloh (celkom 12), ale zodpovedný priestor venujú aj aplikovanému výskumu, konkrétne v tvorbe učebníc dejepisu. Z tohto pracoviska vzišli v rokoch 1997 - 2003 učebnice dejepisu pre stredné odborné školy. Celkove to bolo 12 učebníc dejepisu v rôznych vydaniach v slovenskom a maďarskom jazyku. Súbor učebníc bol v roku 2000 ocenený Cenou rektora a v roku 2001 sa umiestnil na 1. mieste v celoslovenskej ankete o najlepšiu učebnicu na stredných školách. Neoddeliteľnou súčasťou týchto činností je rozsiahla a aktívna účasť pracovníkov katedry na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách. Výsledky svojej rozsiahlej vedeckej činnosti pracovníci katedry histórie prezentujú formou knižných publikácií a monografií (za posledných 17 rokov takmer 50 titulov), vedeckých štúdií, odborných článkov a recenzií v domácich a zahraničných periodikách, ako aj v katedrovej vedeckej ročenke Acta historica Neosoliensia (doteraz vyšli č. 1 - 16).

Vedecký potenciál pracoviska bol ohodnotený aj zaradením katedry medzi účastnícke organizácie Centra excelentnosti Slovenskej akadémie vied pre výskum kľúčových otázok moderných slovenských dejín s účinnosťou od 1. januára 2007.

V oblasti vedeckej spolupráce katedra udržuje dlhoročnú spoluprácu so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Historickým ústavom SAV, Vojenským historickým ústavom v Bratislave a prirodzene so všetkými katedrami histórie na Slovensku. V oblasti medzinárodných vzťahov je to dlhoročná spolupráca s porovnateľnými pracoviskami v Poľsku (Opole, Katowice, Kielce, Krakov a Varšava), v Českej republike (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem), Maďarsku (Budapesť, Eger, Miskolc, Szeged), Rumunsku (Suceava) a od rokov 2002 a 2004 sa začala rozvíjať aj spolupráca s Inštitútmi histórie na univerzitách vo Francúzsku (Rennes, Paríž-Versailles a Grenoble). Spolupráca sa realizuje v oblasti vzájomnej výmeny publikačných aktivít, prednáškovej činnosti, v oblasti spoločného výskumu, výmeny študentov a pedagógov.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Imrich Nagy, PhD.
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry
Zaradenie: Odborný asistent
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Kováčová Jana
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Tomaščíková Jarmila
Funkcia: Knihovníčka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry