RSS RSS print

Acta historica Neosoliensia

Vedecký časopis pre historické vedy

Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ISSN 1336-9148 (tlačená verzia)

ISSN 2453-7845 (elektronická verzia)

Periodicita: dvakrát ročne (od roku 2016)


AHN vol. 14

 

Acta historica Neosoliensia je odborné vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Vychádza od roku 1998. Jeho poslaním je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. 

Acta historica Neosoliensia is a reviewed scientific journal pertaining to the field of history, museology and other related scientific fields.
Journal has been published since 1998. The aim of the journal is to publish and present the latest outcomes of research of employees from the Department of History, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica and its partner institutions from Slovakia and abroad.

 

Redakcia / Editorial staff

 Redakčná rada / Editorial board

  Štatút periodika Acta historika Neosoliensia

 Statute of the journal Acta historica Neosoliensia 


Pokyny pre autorov

Instructions for authors

Kontakt na redakciu / Contact editorial office: 

redakcia.ahn@umb.sk


Acta Historica Neosoliensia je registrovaná v nasledujúcich citačných indexoch a databázach:

Central and Eastern European Online Library

Open Academic Journals Index (OAJI):

http://oaji.net/journal-detail.html?number=629

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH):

http://cejsh.icm.edu.pl

ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=489503

 


Úplné textové verzie vo formáte PDF nižšie na stiahnutie:

Prílohy ku stránke:
 1. AHN - tomus 19 num. 1 - 2016.pdf Tomus 19, num. 1 (2016) (2269 KB)
 2. AHN - tomus 18.pdf Tomus 18 (2015) (5558 KB)
 3. AHN - tomus 17.pdf Tomus 17 (2014) (5105 KB)
 4. AHN - tomus 16.pdf Tomus 16 (2013) (5231 KB)
 5. AHN - tomus 15.pdf Tomus 15 (2012) (14700 KB)
 6. AHN vol. 14.pdf Tomus 14 (2011) (3716 KB)
 7. AHN 13.pdf Tomus 13 (2010) (3975 KB)
 8. AHN 12.pdf Tomus 12 (2009) (14084 KB)
 9. AHN_11.pdf Tomus 11 (2008) (7095 KB)
 10. AHN 10.pdf Tomus 10 (2007) (4932 KB)
 11. AHN9.pdf Tomus 9 (2006) (8527 KB)
 12. AHN tomus 8.pdf Tomus 8 (2005) (7237 KB)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry