RSS RSS print

Členstvo príslušníkov katery vo vedeckých inštitúciách a redakčných radách

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

člen Slovensko-poľskej komisie historikov

člen Slovensko-maďarskej komisie historikov

hosťujúci profesor na Ostravskej univerzite v Ostrave

člen správnej rady Vzdelávacej nadácie J. Husa

člen Kolégia pre historické a kultúrne vedy pri SAV

člen komisie vedeckej grantovej agentúry Vega

člen vedeckej rady Historického múzea Slovenského národného múzea (Bratislava)

člen vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici

člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici

člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore československé dejiny na Katedre histórie FF Ostravskej univerzity v Ostrave

člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach

člen redakčnej rady Historického časopisu (Historický ústav SAV)

člen redakčnej rady vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Katedra histórie FF UMB, Banská Bystrica)

prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.

člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie SR (od r. 2002)

predseda Vedeckej rady FHV UMB  (v r. 2004 – 2012)

člen Vedeckej rady FF UMB (od r. 2013)

člen Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici (v r. 2005 - 2013)

člen Vedeckej rady FF OU v Ostrave (v r. 2006 - 2012)

člen Vedeckej rady FF PU v Prešove (v r. 2007 - 2012)

člen Vedeckej rady FZ v Banskej Bystrici (v r. 2006 - 2012)

člen Vedeckej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici (od r. 2008)

člen Vedeckej rady SVÚ SAV v Košiciach (v r. 2008 - 2012)

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Békéscsaba),

člen Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie historikov pri SAV (Bratislava),

člen Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov pri SAV (Bratislava),

člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - odbor kulturológia na FF UKF v Nitre,

člen vedeckej rady odborného časopisu MOTUS IN VERBO (FF UMB Banská Bystrica),

člen vedeckej rady časopisu KORIDOR (Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Békéscsaba),

člen redakčnej rady časopisu Druhá svetová (Historia nostra, o. z., Ružomberok).

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

predseda redakčnej rady časopisu Druhá svetová (Historia nostra, o. z., Ružomberok),

člen redakcie vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia,

člen redakčnej rady časopisu Quaestiones rerum naturalium (recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním).

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

podpredseda vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici,

člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici,

člen Slovensko-ruskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

člen Slovensko-ukrajinskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

člen INCFAR – International Network Center for Fundamental and Applied Research (Ruská federácia),

spolupracovník  Academic Publishing House Researcher – APHR (Soči, Ruská federácia),

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Bylye gody: Russian Historical Journal (Indexing by Scopus), (Soči, RF),

člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of International Network Center for Fundamental and Applied Research (Soči, RF)

člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu European Researcher. Series A – Social sciences (APHR, Soči, RF),

člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu «Gardarika» – International Scientific Journal (APHR, Soči, RF).

člen redakčnej rady vedeckého časopisu «Voennyi sbornik» – Russian military scientific journal (APHR , Soči, RF);

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Историческая демография.Научный журнал (Moskva – Syktyvkar, Republika Komi, RF),

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Российские и славянские исследования (BGU, Minsk, Bielorusko)

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Сумський історико-архівний журнал (Sumy, Ukrajina)

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Pamäť národa (Ústav pamäti národa, Bratislava),

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo (FF UK, Bratislava),

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Druhá svetová. Časopis o moderných dejinách Slovenska (Historia nostra, Ružomberok),

predseda vedeckej rady vedeckého časopisu Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie (FF UMB, Banská Bystrica),

člen redakcie časopisu Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy  (FF UMB, Banská Bystrica).

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

člen a podpredseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV,

člen a podpredseda Vedeckej rady Historického ústavu SAV v Bratislave,

predseda Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),

člen Commission of the Early History of the Slavs at the International Committee of the Slavists,

člen Centra pre štúdium kresťanstva,

člen Slovenského národného komitétu historikov pri Historickom ústave SAV,

člen Slovensko-poľskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV,

spoluzakladateľ odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia (v rokoch 1998, 2003, 2004 editor, 2005-2009 editor a predseda redakčnej rady, od 2010 predseda redakčnej rady),

člen redakčnej rady odborného časopisu Byzantinoslovaca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave),

člen redakčnej rady odborného časopisu Acta historica Opaviensis (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opave),

člen redakčnej rady odborného časopisu SYNERGIE - Revue pro byzantologii a medievistiku /Studia byzantina et medievia/ (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni),

člen redakčnej rady odborného časopisu Studia mediaevalia Bohemica (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Praha),

člen redakčnej rady odborného časopisu Kultúrne dejiny (Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku),

člen redakčného kruhu odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

člen redakčnej rady odborného časopisu Miedzy Wisla i Pilica. Studia i materialy historyczne (Instytut Historii, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce),

člen redakčnej rady odborného internetového periodika Forum Historiae (Historický ústav SAV), 

člen redakčnej rady odborného časopisu Saeculum Christianum,

zástupca šéfredaktora medzinárodného časopisu Historia Slavorum Occidentis.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

člen redakčnej rady periodika Mesto a dejiny (Katedra histórie, FF UPJŠ Košice),

člen redakčnej rady populárno-náučného časopisu Historická revue (SAHI Bratislava).

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

členka Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava).

PhDr. Marta Mácelová, PhD.

členka výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV (Nitra),

členka správnej rady Nadácie Antona Točíka pri Archeologickom ústave SAV (Nitra). 

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (Martin),

člen vedeckej rady SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek (hrad Modrý Kameň),

výkonný redaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica). 

Mgr. Imrich Nagy, PhD.

člen Slovenskej jednoty klasických filológov,
 
člen Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),
 
člen Centra pre štúdium kresťanstva,
 
člen External Public Body of the Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko),

Šéfredaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),
 
člen redakčnej rady odborného časopisu Acta academiae Agriensis – Sectio historiae (Eger, Maďarsko),
 
člen redakčnej rady odborného časopisu Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio philosophica (Miskolc, Maďarsko),
 
člen redakčnej rady odborného časopisu European Journal of Social and Human Sciences (Banská Bystrica).
 
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

člen Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

člen vedeckej rady Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici,

člen redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

člen redakčnej rady časopisu Stredoslovenského múzea.


 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry