RSS RSS print

Ocenenia členov katedry histórie

Rok 2016

 

Dňa 2. júna 2016 bola v Bratislave slávnostné udelená Cena Daniela Rapanta bývalému zamestnancovi Katedry histórie FF UMB

prof. PhDr. Karolovi Fremalovi, CSc.

Cenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1995 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí.

Milému kolegovi k udeleniu ceny srdečne blahoželajú všetci členovia katedry histórie.

Profesor Fremal s profesorom Lukačkom, 2. 6. 2016

Profesor Fremal s plaketou, 2. 6. 2016

 


Rok 2014

 

Literárny fond udelil dňa 20. mája 2014 viacero cien za umelecký a odborný preklad.

Medzi inými oceneniami udelil prémiu M. Belakategórii spoločenských vied

členovi katedry histórie Filozofickej fakulty UMB 

Mgr. Imrichovi Nagyovi, PhD., za preklad diela Mateja Bela Trenčianska stolica.

Imrich Nagy s cenou za preklad od Literárneho fondu Imrich Nagy s cenou za preklad od Literárneho fondu

 


Rok 2013

 

 

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2013 dňa 14. novembra bola predstavená publikácia

docenta Miroslava Kmeťa Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1 (Nadlak 2012).

Knihu uviedol za Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku Ivan Miroslav Ambruš a detailne ju predstavil etnológ "Dolnozemec" prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. 

Miroslav Kmeť na Bibliotéke 2013

Miroslav Kmeť na Bibliotéke 2013

Miroslav Kmeť na Bibliotéke 2013Dňa 17. septembra 2013 prevzal náš kolega

profesor PhDr. Pavol Martuliak, CSc.

plaketu UMB za celoživotný prínos k rozvoju Fakulty humanitných vied UMB a jej predchodkýň,

študijného odboru história a výskumu histórie školstva

 v regióne stredoslovenského kraja a osobitne

za viacnásobné spracovanie histórie našej alma mater.

Profesor Martuliak s plaketou UMB


Dňa 17. septembra 2013 prevzal náš kolega

profesor PhDr. Dušan Škvarna, CSc.

bronzovú medailu UMB 

za dlhoročný podiel na rozvoji výskumu slovenských dejín

na Fakulte humanitných vied UMB a za zastupovanie UMB

v prestížnych medzinárodných vedeckých fórach.


Dňa 21. marca 2013 bola interná doktorandka katedry histórie FF UMB

pani Milica Majerikova-Molitoris

v súťaži "Slovenská kronika 2012" ocenená prvým miestom za vedenie kroniky mesta Spišská Stará Ves.

Kolegovia z katedry histórie pani Majerikovej-Molitoris k tomuto úspechu srdečne blahoželajú. 

 M. Majerikova-Molitoris - diplom


Prezident Slovenskej republiky udelil

dr. Ľudomírovi Molitorisovi,

generálnemu tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku,

pri príležitosti 20. výročia Slovenskej republiky

štátne vyznamenanie "Rad Bieleho dvojkríža III. triedy".

Nášmu kolegovi, doktorandovi na našej katedre, srdečne gratulujeme!

Udelenie štátneho vyznamenania - pán Molitoris 

Udelenie štátneho vyznamenania - pán Molitoris 


Rok 2012

Dňa 7. júna 2012 bola na slávnostnej akadémii Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave udelená Cena profesora Jána Komorovského za najlepšiu knihu v oblasti vedeckého štúdia náboženstiev PhDr. Rastislavovi Kožiakovi, PhD., z Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mgr. Jaroslavovi Nemešovi, PhD., z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za knihu „Svätý Vojtech - svätec, doba a kult". Obaja ocenení dlhodobo organizujú medzinárodné vedecké podujatia z oblasti výskumu dejín kresťanstva a kresťanskej kultúry, ktorých výstupmi sú predovšetkým multidisciplinárne koncipované vedecké zborníky a kolektívne monografie, napr. Rehole a kláštory v stredoveku, Pohanstvo a kresťanstvo, Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, Kresťanstvo v časoch svätého Vojtecha.

Cena Jána Komorovského 

Dodajme, že cenu každoročne udeľuje Katedra porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoločne so Spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied a je pomenovaná po zakladateľovi modernej slovenskej religionistiky profesorovi Jánovi Komorovskom. Tento rok si pripomíname jeho nedožité 88. narodeniny.


Dňa 29. októbra 2012 boli na slávnosti k 20. výročiu existencie Univerzity Mateja Bela udelené rektorkou univerzity pani profesorkou Beatou Kosovou medaily dvom členom katedry histórie:

zlatá medaila UMB pánovi profesorovi Júliusovi Albertymu  

 20. výročie UMB - zlatá medaila profesorovi Albertymu

a zlatá medaila UMB pánovi profesorovi Vladimírovi Varinskému

20. výročie UMB - zlatá medaila profesorovi Varinskému

K udeleniu medailí obom kolegom srdečne blahoželajú všetci členovia domovskej katedry.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry