RSS RSS print

Spolok banskobystrických historikov

Pečať Banskej Bystrice z 15. storočia

Pečať Banskej Bystrice z 15. storočia

Dňa 16. 11. 2001 bol na pôde Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici založený Spolok banskobystrických historikov (SBBH) ako regionálny spolok Slovenskej historickej spoločnosti (SHS) so sídlom v Banskej Bystrici.

Cieľom spolku je propagácia celoslovenských aktivít SHS v odborných kruhoch regiónu Banskej Bystrice, ako aj samostatná činnosť zameraná na podporu výskumu dejín regiónu a prezentáciu aktuálnych výsledkov historického výskumu odbornej i laickej verejnosti tohto regiónu.

Hlavnými prioritami SBBH sú:

  1. realizácia prednášok odborníkov z mimobanskobystrických odborných pracovísk (pre poslucháčov UMB, odbornú i laickú verejnosť),
  2. verejná prezentácia edičnej činnosti pracovníkov katedry,
  3. verejná prezentácia aktuálnych výsledkov vedeckých výskumov realizovaných v regióne,
  4. spolupráca s Katedrou histórie FF UMB, ako aj s inými inštitúciami historického výskumu v regióne, pri organizácii a realizácii konferenčných podujatí.

SBBH na základe dohody s Katedrou histórie FF UMB v Banskej Bystrici používa oficiálnu adresu:

Spolok banskobystrických historikov,
Katedra histórie,
Filozofická fakulta UMB,
ul. Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica,
e-mail: historik@pobox.sk

Koncom júna 2008 vystriedal na predsedníckom poste dr. Rastislava Kožiaka Mgr. Patrik Kunec, PhD. z katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.


Výkonný výbor Spolku banskobystrických historikov

  • Čestný predseda: Prof. PhDr., Dr.h.c. Július Alberty, CSc.
  • Predseda: Mgr. Patrik Kunec, PhD.
  • Pracovisko: Katedra histórie, FF UMB, Banská Bystrica

Kontakt: telefón 048/4467118
e-mail patrik.kunec@umb.sk


Článok prof. PhDr. a Dr.h.c. Júliusa Albertyho, CSc.


Aktivity v roku 2015

Prezentácia knihy Pustý hrad- Dolný hrad, 2009 - 2014 PhDr. Jánom Beljakom, PhD., 21. 4. 2015

Dr. Ján Beljak pri prezentácii knihy 

Dr. Ján Beljak pri prezentácii

Auditórium

Diskusia s historičkou PhDr. Tunde Lengyelovou, PhD., 28. 4. 2015

 Diskusia s dr. T. Lengyelovou

Diskusia s dr. T. Lengyelovou

Diskusia s dr. T. Lengyelovou

Diskusia s dr. T. Lengyelovou


 

Aktivity v roku 2014

Prednáška docenta Michala Slivku z Katedry archeológie FF UK v Bratislave s názvom "Život za kláštornými múrmi", 20. október 2014.

 

Správa z akcie

Prednáška doktora Petra Šoltésa z Katedry histórie FF KU v Ružomerku /a zároveň Historického ústavu SAV v Bratislave/ s názvom "Udeľovanie krstných mien ako predmet výskumu kultúrnej histórie", 3. december 2014.

 

Správa z akcie


Aktivity v roku 2013

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry