RSS RSS print

Správa o študentskej konferencii v Ústi nad Labem

Záverečná správa z Konferencie v Ústí nad Labem 18. – 20. marca 2016

 

V dňoch 18. – 20. marca 2016 sa Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FF UMB zúčastnila študentskej konferencie v Ústí nad Labem. ŠHS zastupovali predsedníčka spoločnosti Michaela Strelníková (2. Bc. HiJ) a podpredsedníčka Patrícia Molnárová (3. Bc. SjHi). Cieľom konferencie bola prezentácia študentských historických spolkov a ich činnosti v uplynulom akademickom roku.

Členky ŠHS pricestovali do Ústí nad Labem dňa 18. marca 2016 a ubytovali sa na internátoch Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Oficiálny program konferencie sa začal na druhý deň 19. marca 2016 od 10:00 hod. Celodennému programu predchádzali raňajky zabezpečené pre účastníkov na pôde Filozofickej fakulty formou routu.  Konferencia sa začala príhovorom dekanky filozofickej fakulty doc. Michaely Hrubej a vedúceho katedry histórie doc. Martina Veselího. Po úvodnom slove a privítaní účastníkov na pôde Filozofickej fakulty, bolo stretnutie otvorené vedeckou prednáškou doc. Englovej na tému Spolky jako důležitý fenomém života v 19. století.

Podľa programu bola konferencia rozdelená do troch blokov, v ktorých vystúpili jednotlivé spolky českých aj slovenských študentov prezentujúc svoju činnosť a zmeny za uplynulý rok, rovnako ako pripravované plány do budúcich semestrov.

V predpoludňajšom bloku od 11:00 do 12:30 hod. vystúpili tri spolky. Ako prvý sa prezentoval Cech studentů historie z Univerzity Palackého v Olomouci. Následne vystúpili zástupkyne Študentskej historickej spoločnosti z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a po nich spolok Ffabula z Karlovej univerzity v Prahe.

Od 12:30 do 13:30 bola vyhradená hodinová prestávka na obed v jedálni blízkej základnej školy. Po obede nasledoval druhý blok prezentácií, v ktorom vystúpili spolky Masarykovi historici z Masarykovej univerzity v Brne, spolok Ecce historia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Studentský historický klub z Univerzity Hradec Králové. Za Univerzitu Komenského v Bratislave boli predstavené dva spolky – PreslavaCultura nostra. Druhý a tretí blok boli oddelené coffe breakom v čase od 15:30 do 16:00 hod.

Posledný blok bol venovaný vystúpeniu piatich spolkov v čase od 16:00 do 18:30 hod. Prvým predstaveným spolkom v tomto bloku bola Agora z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Nasledoval Konštantínov historický spolok z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a po nich nasledovala prezentácia Inštitútu histórie, ktorý pôsobí v rámci Prešovskej univerzity. Tá nemá samostatný študentský spolok. Následne mala vystúpiť Ostrava, avšak jej zástupcovia sa nedostavili. Ako poslední vystúpili študenti z Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem. Nakoľko organizátori v súčasnosti nemajú vytvorení študentský spolok, prezentovali iba svoju katedru a spoločenské aktivity jej členov.

Po ukončení oficiálneho programu o 18:30 hod sa účastníci konferencie presunuli do priestorov vyššie uvedenej základnej školy, kde sa podávala večera. Od 20:00 hod nasledoval spoločenský večer v priestoroch podniku Replay, kde boli pre účastníkov rezervované dve bowlingové dráhy.

Študentská konferencia bola ukončená dňa 20. marca 2016. Účastníci sa ráno presunuli do priestorov Muzea města Ústí nad Labem, kde sa podávali raňajky formou routu. Po nich nasledovalo kolokvium, kde sa zhrnuli výsledky konferencie a dohodli sa plány na ďalšiu spoluprácu, prevažne v rámci publicistickej činnosti. Rovnako boli dohodnuté stretnutia na ďalší akademický rok 2016/2017. Vedeckú konferenciu v zimnom semestri usporiada spolok Masarykových historikov z MUNI. Predbežný dátum bol stanovený na 4. – 6. novembra 2016. Stretnutie študentských spolkov v letnom semestri bude organizované pod záštitou Konštantínovho historického spolku v Nitre.

Po ukončení záverečného kolokvia bola konferencia oficiálne uzavretá a nasledoval voľný program a prípadný rozchod jednotlivých účastníkov. Členky ŠHS vo zvyšnom čase absolvovali prehliadku Múzea zameranú na rané české dejiny a regionálne dejiny mesta Ústí nad Labem v rokoch druhej svetovej vojny.

Patrícia Molnárová (3. Bc. SjHi), Michaela Strelníková (2. Bc. HiJ)

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry