RSS RSS print

Študentská konferencia v Olomouci, 9.-11. 10. 2015

 

Sexualita v proměnách staletí - záverečná správa

 

            V dňoch 10. – 11. októbra 2015 sa zástupcovia Študentskej historickej spoločnosti zúčastnili študentskej konferencie v Olomouci. Konferenciu tematicky zameranú na sexualitu v priebehu storočí organizoval Cech studentů historie z Filozofickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci a ISHA Olomouc.

            Za ŠHS sa zúčastnili podpredsedníčka spoločnosti Patrícia Molnárová (3. Bc., SjHi), Alena Bȍdová (3. Bc., SjHi) a Aneta Crkoňová (3. Bc., AjHi). Po príchode do Olomouca v piatok 9. októbra sa účastníci ubytovali na študentskom internáte – koleje generála Svobody – a od 18:00 hodiny prebiehala komentovaná prehliadka mesta za účasti organizátoriek Terezy Kalouskovej a Terezy Šafaříkovej.

Po prehliadke sa spoločnosť presunula do podniku U Beránka na Univerzitnej ulici, kde sa podávalo večerné občerstvenie a organizátori vystúpili s krátkym úvodným slovom. Súčasťou večera bol kvíz zameraný na otázku sexuality.

Program konferencie začal v sobotu 10. októbra a konferencia bola rozdelená na dva bloky. Predpoludňajšiemu bloku predchádzali raňajky v Pevnosti poznania neďaleko študentského internátu. Od 9:30 vystúpili s odbornými príspevkami z obdobia antiky študenti českých univerzít, Mgr. Pavel Dadák, FF MU, Mgr. Jiří Bartůnek, FF MU a Ondřej Matys, FF UP. Po krátkom coffee breaku nasledovali príspevky tematicky venované stredoveku v podaní kolegýň a kolegu Adély Čornyovej, FF UJEP, Terezy Kalouskovej a Bc. Jana Tichého, FF UJEP opäť z Českej republiky.

Účastníci sa po druhej časti prvého bloku príspevkov presunuli na obed z Pevnosti poznania do reštaurácie Gusto v centre mesta.

Popoludňajší blok rozdelený druhým coffee breakom na dve časti sa zameral na obdobie novších dejín. Jakub Raška z univerzity Komenského v Bratislave sa venoval téme Genderování v osvícenským nižším školstve a Peter Holouš zase téme Sexuální cesty v díle Gian Lorenza Berniniho. Študenti Peter Ondreička a Juraj Kucharík z Univerzity Komenského sa nedostavili a nahradili ich kolegovia Bc. Jakub Rumanovský a Bc. Adam Šumichrast.

Zástupkyne ŠHS Aneta Crkoňová a Alena Bȍdová vystúpili v poslednom bloku s príspevkom venovaným 19. storočiu na tému Sissina amnestia na neveru: Príčiny mimomanželských pomerov cisára Františka Jozefa I. S posledným príspevkom vystúpila Mgr. Aneta Kubalová, FF UP.

Konferencia bola ukončená o 16:00 hodine. Nasledovala exitová hra, ktorej sa zástupkyne ŠHS nezúčastnili z dôvodu návštevy historického centra mesta v rámci voľného popoludňajšieho programu. Vo večerných hodinách sa účastníci konferencie presunuli na Katedru histórie UP, kde sa podávala večera formou katedrového grilovania a deň bol zakončený spoločenským večerom v priestoroch katedry a neskôr v rezervovanom podniku v meste.

V nedeľu 11. októbra po raňajkách v Pevnosti poznania pokračoval program debatou nad možnosťami spolupráce pod heslom Quo vadis? Hlavnou témou, ktorá sa preberala bola organizácia nasledujúcej konferencie v letnom semestri. Organizácie sa ujala Univerzita Jána Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem. Konferencia bude na rozdiel od jesennej venovaná prezentácii jednotlivých spolkov, ich činnosti a progresu počas uplynulého roka.

Posledným bodom programu boli odborné príspevky členov pedagogického zboru katedry histórie v Olomouci na tému sexuality. Vystúpili prof. Libora Oates-Indruchová, Ph. D., Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph. D., Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph. D. a Mgr. Hana Jadrná Matějková. Príspevky sa prezentovali do 12:35 a následne bola konferencia ukončená.

Súčasťou konferencie v Olomouci bola aj krátka pietna spomienka na kamaráta a kolegu Jakuba Řezníčka z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý zahynul pri autonehode v lete tohto roku.

 

Patrícia Molnárová, 3. Bc., SjHi

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry