RSS RSS print

Správa za akademický rok 2014 - 2015

Správa o činnosti ŠHS za akademický rok 2014 - 2015

 

             V akademickom roku 2014/2015 Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici realizovala akcie a podujatia pre študentov Katedry histórie na Univerzite Mateja Bela, zahraničných študentov aj milovníkov a priateľov histórie z Banskej Bystrice a okolia. Akcie sa realizovali v spolupráci s vedením katedry histórie a podporou Filozofickej fakulty.

            Prvým podujatím akademického roka bolo uvítacie stretnutie pre nových študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa. Uskutočnilo sa 16. septembra 2014 v priestoroch FF UMB.  Stretnutie otvoril podpredseda ŠHS, Bc. Marek Oravec, ktorý študentov privítal na akademickej pôde. Čerstvým vysokoškolákom bolo predstavené štúdium na Katedre histórie, činnosť spolku a jeho fungovanie aj študentský život mimo posluchární.  Študenti získali množstvo užitočných informácií a rád, tzv. štartovací balíček poznatkov, ktorý im pomohol lepšie zvládnuť prvý rok na univerzite.

            Počas celého roka prebiehalo premietanie historických filmov pod vedením koordinátora filmového klubu Igora Hrušku s profesionálnym komentárom Mgr. Patrika Kuneca, PhD. K odvysielaným filmom v zimnom semestri patrili ARGO (22. 10. 2014), Goyove prízraky (5. 11. 2014) a Návrat Martina Guerra (26. 11. 2014). V letnom semestri bol prezentovaný len jeden film, Master & Commander : Odvrátená strana sveta (4. 3. 2015). Filmy s tematikou novovekých až najnovších dejín sa premietali na katedre histórie v miestnosti F142. Najvyššia účasť bola na filmoch Argo a Master & Commander: Odvrátená strana sveta, ktoré reflektovali novoveké dejiny.

            V letnom semestri sa v porovnaní so zimným organizovalo v rámci ŠHS viac podujatí, medzi nimi aj niekoľko s medzinárodným charakterom.

            V dňoch 13. - 15. marca 2015 sa na Katedre histórie v Banskej Bystrici uskutočnilo Stretnutie predstaviteľov a členov študentských historických spolkov a spoločností zo Slovenskej a Českej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo v nádväznosti na minuloročnú študentskú konferenciu v Prahe a zúčastnili sa ho zástupcovia z univerzít v Olomouci, Opave, Prahe, Brne, Hradci Králove, Ústí nad Labem a tiež zo slovenských univerzít v Bratislave, Trnave, Nitre, Košiciach. Na stretnutí vystúpili s odbornými príspevkami aj zástupcovia Banskobystrickej katedry histórie prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. a Mgr. Patrik Kunec, PhD. S príspevkom o medzinárodnej spolupráci a prezentácií v rámci ISHA vystúpila prezidentka ISHA Barbora Hrubá. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu študentských prác, zhodnotenie a porovnanie činnosti spolkov za uplynulý rok a najmä na vytýčenie spoločných cieľov a vzájomnej spolupráce v nasledujúcom roku.

            Na jar došlo k vnútorným a organizačným zmenám v ŠHS s ohľadom na ukončenie štúdia predchádzajúceho vedenia - Bc. Zuzany Kudzbelovej a Bc. Mareka Oravca. Vedenie prevzala Michaela Strelníková (HiJ, 1. Bc.) vo funkcii predsedníčky a Patrícia Molnárová (SjHi, 2. Bc.) vo funkcii podpredsedníčky. ŠHS sa rozšírila na šesť aktívnych členov: Alena Bődová - koordinátorka exkurzií, Aneta Crkoňová - koordinátorka workshopov, Monika Odrobiňáková - delegátka pre študentskú kooperáciu a Igor Hruška - koordinátor filmového klubu a historických večerov, člen ŠHS od akademického roku 2013/2014.

             V dňoch 24. - 30. 4. 2015 sa Michaela Strelníková ako zástupkyňa ŠHS zúčastnila 26. výročnej konferencie ISHA v Bukurešti, kde vystúpila s odborným príspevkom reflektujúcim hlavnú tému stretnutia - Public opinion shapers: Mass media and religion.

            Počas letného semestra sa konalo tiež niekoľko exkurzií. Prvou je exkurzia do Hronského Beňadiku, ktorej sa zúčastnili študenti katedry histórie spolu s Mgr. Patrikom Kunecom, PhD. 16. apríla 2015.

Druhá exkurzia do artikulárneho kostolíka v Hronseku sa konala 1. 5. 2015. Okrem študentov UMB a Mgr. Patrika Kuneca, PhD. sa jej zúčastnili aj študenti z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

            V tradícií Historických večerov v spoločnosti učiteľov sa pokračovalo aj tento rok. Historického večeru sa v porovnaní  v porovnaní s minulým rokov zúčastnilo viac študentov, medzi nimi najmä študenti druhého, tretieho a piateho ročníka. Z učiteľského zboru sa zúčastnil vedúci katedry PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. a Mgr. Patrik Kunec, PhD.

            S ohľadom na zmenu vedenia v ŠHS došlo aj k organizačným zmenám v podobe zmeny a úpravy nástenky venovanej podujatiam a oznamom na katedre histórie, a tiež sekcie Študentskej historickej spoločnosti na oficiálnej webovej stránke katedry.

 

Autor: Patrícia Molnárová (SjHi, 2. Bc.)

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry