RSS RSS print

Správa za LS akademického roku 2015 - 2016

Záverečná správa o činnosti ŠHS v letnom semestri 2015-2016

 

Študentská historická spoločnosť zaznamenala v letnom semestri akademického roka 2015/2016 pokles v rámci aktivít. Zníženie činnosti je vnímané ako dôsledok personálnych zmien a študijného vyťaženia členov študentského spolku, čo sa rovnako odrazilo v zníženej účasti študentov na akciách organizovaných ŠHS.

V rámci personálnych zmien vo vedení Študentskej historickej spoločnosti odstúpili zo svojich pozícií študenti Alena Bödová, Aneta Crkoňová, Monika Odrobiňáková a Igor Hruška. Dôvodom odchodu zo ŠHS bolo ako ukončenie štúdia, tak aj vysoká vyťaženosť v rámci štúdia. V dôsledku uvedených zmien sa upravili ostávajúce funkcie, ktoré boli prerozdelené medzi ostávajúcich a nových členov, avšak nie menovite, nakoľko všetci členovia ŠHS pracujú na akciách a projektoch spoločne. Novou aktívnou členkou sa stala Mária Donovalová (1. Bc. HiJ). Podľa potreby bola upravená a aktualizovaná aj webová stránka Spoločnosti.

Pravidelné aktivity ŠHS boli úmerné rozložené do časového rozmedzia letného semestra. Najväčšiu popularitu zaznamenal tak ako v predchádzajúcom období Filmový klub. Konali sa tri premietania zamerané na špecifickú tematiku pod vedením Mgr. Patrika Kuneca, PhD. ale rovnako aj študentov, ktorí sa postarali o úvodné slovo a následnú diskusiu k jednotlivým filmom. Novinkou v tomto semestri bola možnosť študentov hlasovať za jeden z troch ponúkaných filmov v ankete, pričom uvedené filmy sa zameriavali vždy na jednu tematiku alebo vybrané historické obdobie.

Prvé premietanie sa konalo dňa 17. februára 2016 o 18:30 hod v miestnosti F142 na Filozofickej fakulte. Film Waterloo (1970) so zameraním na napoleonskú vojenskú tematiku odborne uviedol a komentoval Mgr. Patrik Kunec, PhD. Druhý filmový večer sa zameral na otázku romantického stvárnenia historickej udalosti na filmovom plátne. V ankete si študenti zvolili film Kráľovská aféra (2012), ktorý prezentoval dánske dejiny koncom 18. storočia a prepájal politické aj osobné zápletky kráľovskej rodiny v čase osvietenstva. Film uviedla a komentovala Patrícia Molnárová (3. Bc. SjHi). Posledným premietaným filmom dňa 27. apríla bolo Meno ruže (1986), film, ktorý reflektoval stredovek a život medzi kláštornými múrmi. Komentár si pripravil Mgr. Marek Oravec, pričom filmové spracovanie zároveň pripomenulo aj osobnosť jeho tvorcu, Umberta Ecca.

Členovia ŠHS v letnom semestri po prvý krát zorganizovali „katedrovicu“ pre Katedru histórie. Akcia sa konala dňa 6. apríla 2016 pod organizačným vedením Michaely Strelníkovej (2. Bc. HiJ), Patrície Molnárovej (3. Bc. SjHi), Márie Donovalovej (1. Bc. HiJ) a Mateja Piliara (2. Bc. HiJ) v Klube 77 v centre Banskej Bystrice. Z členov katedry sa zúčastnili Mgr. Marta Mácelová, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., PhDr. Pavol Maliniak, PhD., Mgr. Patrik Kunec, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD a Mgr. Marek Oravec.

Dňa 29. apríla sa konala dvojdňová exkurzia do Banskej Štiavnice so zameraním najmä na banské technické a historické pamiatky. Išlo o exkurziu nadväzujúcu na návštevu Banskej Štiavnice v predchádzajúcom semestri. Účastníci exkurzie v sprievode Mgr. Patrika Kuneca, PhD. a Mgr. Petra Konečného navštívili Starý zámok v centre mesta, taktiež štôlňu Glanzenberg a banské múzeum v prírode so štôlňou Bartolomej. Okrem spoplatnených pamätihodností bola exkurzia doplnená aj turistickým aspektom. Študenti absolvovali výstup k niekoľkým tajchom a uzavretým štôlňam v okolí mesta, taktiež výstup na kopec Glanzenberg, kde sa nachádza archeologické nálezisko a následne bola exkurzia ukončená výstupom na banskoštiavnickú Kalváriu.

Okrem uvedených aktivít sa zástupkyne ŠHS – Michaela Strelníková a Patrícia Molnárová – zúčastnili študentskej konferencie v Ústí nad Labem v dňoch 18. – 20. marca 2016. Na konferencii boli prezentované výsledky činnosti študentských spolkov z Českej a Slovenskej republiky za uplynulý akademický rok a určená ďalšia spolupráca pre nasledujúce obdobie (pre bližšie informácie viď. Záverečná správa z konferencie v Ústí nad Labem 18. – 20. marca 2016).

Autor: Bc. Patrícia Molnárová

  

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry