RSS RSS print

Správa za ZS akademického roku 2015 - 2016

Záverečná správa o činnosti ŠHS v zimnom semestri akademického roku 2015-2016 

 

Činnosť Študentskej historickej spoločnosti v zimnom semestri akademického roku 2015/2016 bola rôznorodá a zameraná na niekoľko aspektov. Primárnym cieľom bolo zapojenie študentov prvého ročníka študentov v bakalárskom stupni štúdia v učiteľských aj neučiteľských kombináciách do aktivít spoločnosti.

So zámerom oboznámiť ich s činnosťou a vedením ŠHS, ale taktiež s formou štúdia na katedre histórie, možnosťami štúdia a cestovania, zahraničných pobytov, so školským aj mimoškolským životom, sa dňa 6. októbra 2015 zorganizovalo informačné stretnutie.  Stretnutie sa konalo v miestnosti F145 v budove Filozofickej fakulty o 15.30 hodine. Zúčastnilo sa ho vedenie Spoločnosti – Michaela Strelníková, Patrícia Molnárová, Alena Bődová, Aneta Crkoňová, Monika Odrobiňáková a Igor Hruška. Zo študentov 1. ročníka sa zúčastnili najmä študenti z odboru histórie (HiJ) a učiteľských kombinácii (SjHi, HiFi).

Na začiatku semestra sa členky ŠHS – Alena Bődová, Aneta Crkoňová a Patrícia Molnárová – zúčastnili zahraničnej študentskej konferencii na tému Sexualita v proměnách staletí. Konferenciu v dňoch 10. – 11. októbra 2015 organizoval Cech studentů historie a ISHA Olomouc pod záštitou Filozofickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci. Na konferencii sa prezentovali tematicky zamerané príspevky v podaní študentov z českých aj slovenských univerzít. Zástupkyne ŠHS Alena Bődová a Aneta Crkoňová vystúpili s príspevkom na tému Sissina amnestia na neveru: príčiny mimomanželských pomerov cisára Františka Jozefa I. Súčasťou konferencie bol aj neoficiálny program vo forme spoločných diskusií, tematicky zameraného kvízu, večere na katedre histórie aj komentovanej prehliadky mesta či Pevnosti poznania, kde sa konferencia konala. K neformálnym akciám organizovaným Študentskou historickou spoločnosťou v zimnom semestri boli dve študentské.

Prvá sa konala v novembri, dňa 5. 11. 2015 a jej cieľom bola návšteva a prehliadka mesta Rimavská Sobota spojená s prehliadkou Gemersko-malohontského múzea. Expozícia múzeá prezentovala primárne dvojrozmernú výstavu hradov v Gemeri-Malohonte. Majoritná časť hradov dnes existuje len v podobe zrúcanín, respektíve už zanikli. Exkurzie sa zúčastnili členovia ŠHS v spoločnosti so zástupcami študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia – Márie Donovalovej (HiJ, 1. Bc.) a Tomáša Vavreka (HiJ, 2. Bc.)

Druhá exkurzia do Banskej Štiavnice z dňa 27. 11. 2015 bola zameraná na prehliadku historického centra banského mesta a jeho históriu spätú s baníctvom. Študenti v spoločnosti Mgr. Patrika Kuneca, PhD. navštívili banské múzeum v Kammerhofe, Kalváriu, Starý aj Nový zámok a taktiež Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho, kde sa oboznámili s formami reštaurovania kníh, papiera a pergamenu, a tiež s využitím rôznych techník pri výrobe dobových kníh, historickej kaligrafie a podobne.

V akademickom roku 2015/1016 pokračovali aj aktivity filmového klubu pod organizačným vedením Igora Hrušku a v spolupráci s Mgr. Patrikom Kunecom, PhD. Premietali sa tri filmy zamerané na rôzne historické obdobia. Prvým bol film Diplomacia s tematikou 20. storočia a plánu bombardovania Paríža v závere 2. svetovej vojny, premietaný dňa 20. októbra 2015. Druhý film s názvom Lev v zime a tematikou stredoveku a voľby následníka trónu v Anglicku v 12. storočí sa zameriaval na obdobie predchádzajúce vláde Richarda Levie srdce. Bol to televízny film z roku 1968 premietaný dňa 24. novembra. Posledným stretnutím študentov pri historickom filme bolo premietanie filmu Harakiri dňa 1. decembra. Film prezentoval tému japonských dejín so zameraním na česť a morálny kódex samurajských bojovníkov. Všetky stretnutia filmového klubu sa konali v miestnosti F134 v budove Filozofickej fakulty vo večerných hodinách. O úvodné slovo sa postarali študenti Igor Hruška (film Diplomacia), Michaela Strelníková (Lev v zime) a Mgr. Patrik Kunec, PhD. (Harakiri).

V rámci organizačnej pomoci katedre sa ŠHS zúčastnila na odbornej konferencii v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. októbra 2015 pod názvom Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu. Študentky Patrícia Molnárová, Alena Bődová, Laura Benčíková, Michaela Strelníková a Alexandra Karaffová pomáhali organizátorom s vypĺňaním prezenčnej listiny účastníkov, obsluhou a ďalšími potrebnými úlohami.

Študentská historická spoločnosť sa rovnako podieľa na vydávaní študentského historického vedeckého časopisu Acheron, ktorého piaty ročník vyšiel v priebehu zimného semestra po prvý krát aj v tlačenej verzii v podobe jedného vzorového výtlačku.

 

Patrícia Molnárová, SjHi 3. Bc.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry