RSS RSS print

Na katedre histórie FF UMB vychádza študentský historický časopis

ACHERON

(ISSN 1339-6870)

 

 

Acheron

 

Acheron : Acta Historica et Orientalia Neosoliensia

 

Študentský historický časopis Acheron je recenzované internetové periodikum s ročnou periodicitou, ktoré vytvára publikačný priestor pre študentov histórie a príbuzných vedných odborov: pomocné vedy historické, archeológiu, religionistiku, dejiny literatúry, filozofiu a politológiu. Vydáva ho Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici. Jednotlivé príspevky sú uverejňované pod prislúchajúcou rubrikou: Štúdie a články (chronologicky a tématicky rozvrhnuté podľa potrieb konkrétneho čísla, podliehajú recenznému konaniu), Eseje; Recenzie, anotácie a správy o literatúre; Rozhovory a Vedeli ste že? 

 

Redakčná rada časopisu Acheron: 

 

Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.

Členovia redakčnej rady:

Bc. Patrícia Molnárová (jazykové korektúry)

Bc. Andrej Frátrik  

 

História

 

Od roku 2011 začal vychádzať na pôde katedry histórie FF UMB (predtým FHV UMB) nerecenzovaný internetový študentský historický časopis ACHERON, ktorého cieľom bolo umožniť študentom histórie vytvoriť miesto pre publikačnú činnosť už počas vysokoškolského štúdia. Acheron sa mal stať študentskou verziou už jestvujúceho historického zborníka Acta Historica Neosoliensia. Na rozdiel od katedrovej ročenky bolo úlohou Acheronu prinášať príspevky z oblasti histórie, archeológie či filozofie populárnym a ľahko čítavým štýlom. Acheron zároveň reagoval na istú absenciu odborného záujmu na najstaršie dejiny orientálnych civilizácií. Táto iniciatíva sa neprejavila len v podnázve časopisu, ale i v jeho obsahovej štruktúre. Hlavnou ambíciou Acheronu bolo, aby priniesol „oddych“ od náročnej akademickej histórie. Napriek populárnovednému štýlu si Acheron zachovával odbornú úroveň jednotlivých príspevkov.

Po nadviazaní spolupráce so Študentskou historickou spoločnosťou dochádza od roku 2014 k zásadným organizačným a obsahovým zmenám. Prvou zmenou bol zápis do Národnej agentúry ISSN SR. Pridelením čísla ISSN 1339-6870 sa Acheron stal registrovaným elektronickým časopisom s ročnou periodicitou (vychádza ako dvojčíslie). K zvýšeniu rentability študentského historického časopisu redakčná rada pristúpila k recenznému konaniu. Každý prispievateľ obdrží po vyhodnotení formálnej a odbornej úrovne recenzný posudok a stanovisko redakčnej rady o (ne)publikovaní príspevku. Po akceptovaní žiadostí priepievateľov a po zohľadnení akademických podmienok  sa od roku 2014 zmenila aj redakčná uzávierka. Acheron ako recenzovaný časopis začal vychádzať vždy v septembri akademického roku.

 

Pokyny pre prispievateľov

 

Edičné zásady: Všetky zaslané príspevky prebiehajú dvojakým anonymným recenzným konaním. 1. recenzia v rámci redakčnej rady, 2. recenzné riadenie odbornými pracovníkmi Katedry histórie FF UMB. Na základe vyjadrenia redakčnej rady je príspevok prijatý k publikovaniu, vrátený autorovi k prepracovaniu alebo odmietnutý s dostatočným odôvodnením. Autorovi bude zaslaný i  recenzný posudok. Redakcia si vyhradzuje právo článok prijatý k publikovaniu uverejniť podľa edičných podmienok (možnosť uverejnenia v nasledujúcom čísle), o čom bude autor informovaný.

Formálna úprava príspevkov:

Redakcia prijíma rukopisy prevažne v elektronickej podobe v textovom editore Microsoft Word 2007, zaslané na elektronickú adresu shs.umb@gmail.com alebo do vlastných rúk na adrese redakcie (kancelária F113 alebo sekretariát katedry histórie)

Jazyk: slovenský, český, anglický, nemecký

Písmo: Názov článku 22 Cambria bolt, nadpisy 13 Cambria bolt, text 11 Cambria

Riadkovanie: 1,15

Odseky: Na začiatku každého odseku alebo logického celku odsadenie 0,5 cm

Zarovnanie: Do bloku

Citovanie: Pri bibliografických odkazoch sa autori riadia normou STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy.

Vzor dostupný na stránke Historického časopisu: http://www.historickycasopis.sk/index.php?id=pokynypreautorov

Obrazové prílohy: Prípadné obrazové prílohy (obrázky, mapy, plány, tabuľky, fotografie ai.) posielajte ako samostatnú časť, najlepšie vo formáte JPG. alebo upravené vo formáte word aj s krátkym popisom jednotlivých príloh.

Adresa redakcie: Katedra histórie FF UMB, Tajovského 40 (kancelária F113) 974 01 Banská Bystrica

Termín uzávierky: do 30. júna príslušného roku

 

  

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry