RSS RSS print

Doktorandské štúdium - denná i externá forma

 

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatívnom pozadí

doktorandského štúdia nájdete na stránke

Referátu pre vedu a doktorandské štúdium


Študijné programy:

Slovenské dejiny, 3. stupeň, denné štúdium (pre 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

Slovenské dejiny, 3. stupeň, externé štúdium (1. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

Slovenské dejiny, 3. stupeň, denné štúdium (3. ročník) a externé štúdium (2. - 5. ročník)

Charakteristika študijného programu

 

Aktuálne návrhy tém dizertačných prác sú zverejnené na stránke referátu pre vedu a doktorandské štúdium!


Denné a externé doktorandské štúdium realizuje Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici aj v spolupráci so Spoločensko-vedným ústavom v Košiciach a s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Zmluva o spolupráci s HÚ SAV pri ponuke denného doktorandského štúdia TU.

Zmluva o spolupráci s HÚ SAV pri ponuke externého doktorandského štúdia TU.


Organizácia doktorandského štúdia

Prijímacie konanie na štúdium

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.

Znalosťcudzieho jazyka: minimálne znalosť jedného svetového jazyka a cudzieho jazyka podľa tematického zamerania dizertačnej práce.

Povinné prílohy k prihláške:

1. životopis vo formáte Europass,

2. motivačný list,

3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom) v rozsahu 2-3 normostrán a v nasledujúcej štruktúre:

● zdôvodnenie vybranej témy,

● stav doterajšieho spracovania problematiky,

● pracovná hypotéza,

● pramene a literatúra podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu);

4. súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a/alebo prehľad výsledkov inej odbornej činnosti uchádzača (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri

celkovom hodnotení),

5. doklad o ovládaní cudzieho jazyka, pokiaľ uchádzač disponuje takým,

6. odporúčacie listy (minimálne jeden) od uznávanej autority v odbore,

7. vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte,

8. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia),

9. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.

Priebeh prijímacieho pohovoru

● prezentácia projektu dizertačnej prace a rozprava k prezentácii,

● širšia odborná rozprava (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov pre spracovanie zvolenej problematiky a vedecko-výskumných aktivít),

● prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov v zvolenej oblasti študijného odboru,

● overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku, resp. v jazyku podľa témy DP (čítanie a preklad odborného textu, odborný dialóg) – pre uchádzačov bez dokladu o ovládaní cudzieho jazyka.


Obsah a predmety dizertačnej skúšky

 1. Dizertačná skúška pozostáva z:
  • a) obhajoby písomnej časti dizertačnej skúšky a tiež projektu dizertačnej práce (ďalej len DP) (obsah písomnej časti dizertačnej skúšky a podoba projektu DP sú rozpísané nižšie!/),
  • b) ústnej odpovede na dve (2) otázky z národných a jednej (1) otázky zo svetových dejín, viažucich sa k obdobiu a tematickému zameraniu DP,
  • c) ústnej odpovede na otázku z metodoĺógie a metodiky historickej vedy.
 2. Obsah písomnej časti dizertačnej skúšky:
  • a) písomné spracovanie časti (kapitoly) budúcej dizertačnej práce (DP) (maximálne 25 normovaných strán)
  • b) projekt DP:
   • doterajší stav spracovania riešenej problematiky (bibliografická analýza)
   • cieľ a logický rámec (štruktúra) budúcej DP
   • metodológia a metodika výskumu
   • V úvodnom vystúpení doktorand predstaví projekt DP (cca 10 min.).

Tematické okruhy na dizertačnú skúšku: Tematické okruhy na dizertačnú skúšku

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry