RSS RSS print

Témy bakalárskych prác s obhajobou v akademickom roku 2015-2016

Študenti 2. ročníka denného štúdia, ktorí majú záujem písať v 3. ročníku bakalársku prácu z učitelstva histórie alebo jednoodborovej
h
istórie, sa prihlasujú vyučujúcemu, ktorého tému navrhovanej bakalárskej práce si vybrali.

doc. PhDr. Jolana DARULOVÁ, CSc. (Katedra sociálnych štúdií a etnológie, FF UMB):

 1. Socioprofesijné skupiny, ich význam pre spoločenský a kultúrny život mesta (baníci, železničiari, živnostníci, obchodníci a pod.)
 2. Múzeá národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 1. Etnická história v Hérodotovom diele
 2. Etnická história v prácach Tukydida a Xenofonta
 3. Etnická história v prácach rímskych historikov
 4. Obrazy nizozemského maliarstva v 17. storočí ako historický prameň
 5. Nesterov - maliar 19. storočia ako historický prameň
 6. Obraz Napoleona v maliarstve a karikatúre
 7. Obraz histórie tzv. orientálneho kresťanstva v odbornej a umeleckej literatúre na Slovensku
 8. Vybraný región vo vecnej a umeleckej literatúre
 9. Komparácia dvoch vybraných historických prác k istej téme od rôznych autorov
 10. Vojnové memoáre Ch. De Gaulla a W. Churchilla
 11. Partizánska vojna počas 1. svetovej vojny podľa spomienok P. von Lettow-Vorbecka a T. E. Lawrencea
 12. Charakter a typológia Leninových spisov z čias občianskej vojny

Temy záverečných prác pre muzeológov:

 1. Tvorivé dielne v muzeálnej prezentácii
 2. Aktivizujúce metódy muzeálnej pedagogiky
 3. Kladenie otázok ako súčasť muzeálnej prezentácie
 4. Metodika práce s hmotným a vizuálnym prameňom v zmysle muzeálnej pedagogiky
 5. Pracovné listy pre návštevníkov múzea k vybraným témam
 6. Národnostné a náboženské menšiny ako súčasť muzeálnej prezentácie na Slovensku
 7. Problematika zahraničných Slovákov a slovenská muzeológia
 8. História konkrétneho múzea
 9. Internet ako súčasť muzeálnej komunikácie
 10. Edukačná realita muzeálnej praxe
 11. Biografický profil významnej osobnosti regiónu
 12. Dejiny vybranej školskej (alebo kultúrnej) inštitúcie
 13. Z histórie mlynárstva konkrétneho regiónu (resp. lokality)
 14. Historiografia dolnozemských Slovákov v 20. storočí
 15. Historické témy v publicistike dolnozemských (resp. maďarských, rumunských alebo srbských) Slovákov v druhej polovici 20. storočia
 16. Obraz a fotografia v konkrétnej muzeálnej prezentácii
 17. Vizuálna kultúra v múzeu
 18. Vzájomné relácie etnológie a histórie na konkrétnom príklade
 19. Konfesionálne dejiny v muzeológii
 20. Multikultúrna výchova v múzeu

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 1. Obraz stredoveku v diele ruského medievistu Arona Jakovleviča Gureviča
 2. Obraz stredoveku v diele francúzskeho Georgesa Dubyho
 3. Obraz stredoveku v diele francúzskej medievistky Régine Pernaudovej
 4. Obraz stredoveku v diele francúzskeho medievistu Marca Blocha (vyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka)
 5. Obraz zániku (úpadku) rímskej ríše a sťahovania národov v dielach Augustína Aurélia, Montesquieho, Gibbona
 6. „Život svätého Konštantína" - historická analýza včasnostredovekého prameňa
 7. „Život svätého Metoda" - historická analýza včasnostredovekého prameňa
 8. Púštni Otcovia a podoby asketických praktík v ranom mníšstve
 9. Kultúrno-historické pamiatky vybraného regiónu a perspektívy ich využitia v agroturistike

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 1. Český historik Josef Šusta (1874 - 1945) a jeho historické dielo.
 2. Anglický historik Thomas Carlyle a jeho dielo "O hrdinoch, hrdinstve a uctievaní hrdinov v dejinách".
 3. Príčiny, priebeh a dôsledky vybraného vojenského konfliktu v ranom novoveku (téma bližšie určená na konzultácii).

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 1. Dejiny vybranej obce v regióne Zvolenskej stolice v stredoveku a ranom novoveku
 2. Dejiny vybranej farnosti v regióne Zvolenskej stolice v stredoveku a ranom novoveku
 3. Rody, pozemky a domy vo vybranej obci (meste) v stredoveku a ranom novoveku
 4. Slovenské jazykové pamiatky zo 16. storočia vo Zvolenskej stolici (De-Sj)
 5. Historiografia Zvolena a Pustého hradu v 19. storočí (potrebná znalosť maďarčiny)
 6. Návrh kultúrno-poznávacích aktivít v lokalite Pustý hrad na základe aktuálneho stavu historického a archeologického bádania
 7. Stredoveké lesy v uhorských rozprávacích prameňoch
 8. Poľovačky a poľovníctvo v stredovekom Uhorsku
 9. Človek a prírodné prostredie v stredoveku (literatúra a pramene z vybraného regiónu)
 10. Povesti o hradoch (analýza na základe historického bádania)

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.:

 1. Charakter hospodárskych problémov Slovenska po vzniku 1. ČSR
 2. Politické a hospodárske zmeny na Slovensku v rokoch 1918 - 1923
 3. Začleňovanie priemyslu Slovenska do hospodárstva ČSR
 4. Dopad hospodárskej krízy v rokoch 1929 - 1933 na priemysel Slovenska
 5. Rozvoj industrializácie na Slovensku v rokoch 1934 - 1938
 6. Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1944 - 1945
 7. Hospodárstvo povstaleckého územia počas bojov s nemeckými vojenskými jednotkami

Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 1. Analýza vybraného historického filmu tematicky čerpajúceho z obdobia antiky (nutná konzultácia výberu)
 2. Analýza vybraného historického románu tematicky čerpajúceho z obdobia antiky (nutná konzultácia výberu)
 3. Analýza vybranej PC hry tematicky čerpajúcej z obdobia antiky (nutná konzultácia výberu)
 4. Historický význam vybraného antického mýtu (nutná konzultácia výberu)
 5. Analýza vybraného historického knižného fondu s dôrazom na jeho historický význam (nutná konzultácia výberu)
 6. Analýza produkcie vybranej historickej kníhtlačiarne z územia Slovenska s dôrazom na jej historický význam (nutná konzultácia výberu)
 7. Obraz neskorého cisárstva v diele Ammiana Marcellina
 8. Odraz dobových pomerov v diele Juraja Koppaya Dvorský život
 9. Mýtizácia rímskych dejín v diele Tita Livia
 10. Caesarova osobnosť v jeho zápiskoch o vojne galskej a občianskej

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

 1. Historické témy v Slovenských pohľadoch v rokoch 1881 - 1914
 2. Historické témy v časopisoch Hlas a Prúdy pred 1. svetovou vojnou
 3. Historické témy v Slovenských pohľadoch v rokoch 1920 - 1930
 4. Historické témy v Slovenských pohľadoch v rokoch 1931 - 1938
 5. Historické témy v Slovenských pohľadoch v rokoch 1939 - 1945
 6. Historické témy v časopise Slovenská liga v medzivojnovom a vojnovom období
 7. Historické témy v nejakom ďalšom časopise
 8. Oslavy tisícročného výročia príchodu Cyrila a Metoda v roku 1863
 9. Postoj Novej školy a Starej školy k Uhorsku a politike Viedne
 10. Reformné názory Gregora Berzeviciho

Tematické okruhy:

 1. Osobnosť regionálneho historika ( prezentácia života a diela konkrétneho regionálneho historika)
 2. Maďarská regionálna tlač v slovenskom prostredí v 19. a na začiatku 20. storočia (analýza konkrétnych novín, resp. časopisu, potrebná znalosť maďarského jazyka)
 3. Osobnosť historika ( prezentácia života a diela konkrétneho historika)
 4. Obraz nejakej historickej udalosti, osobnosti alebo obdobia v modernej historiografii
 5. Významná politická, resp. kultúrna osobnosť 19. storočia

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 1. Ťaženie Napoleona I. do Ruska (1812);
 2. Európská východná otázka a jej riešenie v 19. - začiatkom 20. storočia;
 3. Ruské revolúcie (1905; 1917);
 4. Britské impérium v 19. - začiatkom 20. storočia;
 5. Novodobý imperializmus svetových veľmoci na prelome 19. - 20. storočia;
 6. Čína a Japonsko v 19. - začiatkom 20. storočia;
 7. India v 19. - začiatkom 20. storočia;
 8. Írsko v 19. - 20. storočí;
 9. Britsko-francúzske súperenie v koloniálnej otázke (prelom 19./20. storočia);
 10. USA v 19. - začiatkom 20. storočia;
 11. Blízky Východ v 2. polovici 19. storočia (do roku 1914);
 12. Etnické čistky a genocída v Európe a vo svete (19. - 20. storočie).

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 1. Stav osídlenia vybraného regiónu vo vybranom období
 2. Zakladanie vodných nádrží na Slovensku (konkrétnej, alebo vo vybranej oblasti) a ich dopad na krajinu
 3. Vývoj hraníc vybraného územného celku (mesto, panstvo, stolica, či  historické krajiny a štáty)
 4. Trasovanie kultúrno-historických pamiatok pre ich využitie v cestovnom ruchu – len pre muzeólógov
 5. Vývoj historickogeografického výskumu na Slovensku v medzivojnovom období
 6. Vývoj historickej fyzickej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne (len pre geografov)
 7. Vývoj historickej humánnej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne
 8. Vývoj historickej politickej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne
 9. Biografia vybraného regionálneho historika (napr. Jozef Gindl, Teodor Lamoš, Mikuláš Mišík, Alexander Zrebený, Jozef Hindický, Ctibor Matulay, ...)
 10. Biografia niektorého významného slovenského historického geografa (Jozef Martinka, František Bokes, Teodor Lamoš, Juraj Žudel)
 11. Historické mapy v zbierkach vybraného archívu (aj pre muzeológov)
 12. Aktuálny stav mestského opevnenia vybraného mesta (aj pre muzeológov)
 13. Pamäť krajiny – evidencia, dokumentácia a interpretácia drobných pamiatok vybraného regiónu (kamenné plastiky, božie muky, prícestné kaplnky a kríže, hraničné kamene, praniere, zvonice a zvoničky, pomníky, pamätníky z 20. storočia) – len pre muzeológov

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

 1. Štátoprávne usporiadanie ČSR po r. 1945.
 2. Špecifická československá cesta k socializmu.
 3. Vznik a činnosť slovenského povojnového exilu (po II. sv. vojne).
 4. Represívna politika pofebruárového režimu v ČSR.
  • Politické procesy s vysokými komunistickými funkcionármi.
  • Tábory nútenej práce 1948-1953.
  • Pracovné technické prápory.
  • Likvidácia reholí na Slovensku.
  • Katolícka akcia (snaha režimu o ovládnutie katolíckej cirkvi).
  • Akcia Juh (násilné vysťahovanie maďarských občanov z južného Slovenska do Čiech).
  • Likvidácia roľníckeho stavu na Slovensku.
 5. Represívna politika Slovenského štátu.
  • Pracovné tábory.
 6. Represívna politika v Československu v období rokov 1945-48.
  • Pracovné tábory, Pracovné útvary.
 7. Slovenská politická emigrácia v rokoch 1945-1989.
  • Činnosť Slovenského akčného (oslobodzovacieho) výboru v zahraničí (F. Ďurčanský).
  • Činnosť Slovenského revolučného odboja (SRO). (Dr. L. Jankovič).
  • Aféra Ďurčanského a prípravy protištátneho sprisahania na Slovensku (1947).
  • Činnosť SNR v zahraničí (1948-1960).
  • Biela légia v zahraničí a jej pôsobenie na Slovensku.
  • Názorové prúdy v slovenskej povojnovej politickej emigrácii (po II. sv. vojne).
 8. Činnosť Kolakoviča a „Rodiny" v období SNP a po vojne.
 9. Menová reforma (1953) a jej prejavy na Slovensku.
 10. Maďarské a poľské udalosti v r. 1957 a ich dôsledky pre vývoj na Slovensku.
 11. Tretí odboj - jeho vznik a vývoj (protikomunistický).
 12. Biografické portréty významných osobností národných dejín (napr. A. Dubček, J. Tiso a pod.).
 13. Kolektivizácia poľnohospodárstva vo vybranom regióne Slovenska.
 14. Slovenské drotárstvo.
 15. Vytváranie severnej hranice na Orave a Spiši v rokoch 1918-20.
 16. Národnostné menšiny na Slovensku (židovská, rómska, česká a pod.).
 17. Mýty, stereotypy a predsudky vo vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi.
 18. Nútené práce na Slovensku v rokoch 1939-1953.
 19. Vývoj slovensko-českých vzťahov po roku 1993.
 20. K histórii družstevníctva na Slovensku (aj po r. 1989).

Aktualizované: 17-10-2015

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry