RSS RSS print

Úspešní absolventi katedry histórie

 
 Igor Graus

PhDr. Igor GRAUS, PhD. - historik, archivár

 

*17. február 1960, Banská Bystrica

 

Základnú školu navštevoval v Paríži a Banskej Bystrici, študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a následne na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (odbor história - slovenský jazyk). Je držiteľom  PhDr. a PhD.  (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004, 2011) V rokoch 1985 - 1988 pracoval ako historik v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, od roku 1988 pôsobil v Štátnom okresnom archíve v Banskej Bystrici ako archivár, zástupca riaditeľa a od roku 1992 ako riaditeľ. V súčasnosti je riaditeľom  Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica.
Je zakladateľom slovenskej vedeckej faleristiky a vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým pomocným vedám historickým a starším dejinám mesta Banskej Bystrice. Je členom Spoločnosti slovenských archivárov, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej genealogicko - heraldickej spoločnosti, Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR, Heraldického kolégia, Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR a viacerých odborných komisií. Je členom redakčnej rady časopisu Vojenská história, členom redakčnej rady časopisu História - revue o dejinách spoločnosti, členom redakčnej rady Zborníka Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a členom redakčnej rady časopisu Permon.
Publikuje vedecké štúdie z oblasti faleristiky, heraldiky, múzejníctva, dejín rytierskych rádov a regionálnych dejín, je autorom piatich samostatných prác, spoluatorom štyroch knižných publikácií, autorom siedmich desiatok vedeckých štúdií a ôsmich desiatok odborných článkov z pomocných vied historických a regionálnych dejín, ktoré boli publikované v domácej a zahraničnej odbornej tlači.

Je nositeľom Križkovej medaily Za rozvoj slovenského archívnictva (2010), Pamätnej medaily ministra obrany SR Za zásluhy o rozvoj ozbrojených síl 3. stupňa (2010) a Čestného odznaku Slovenskej faleristickej spločnosti 2. stupňa Za významné zásluhy v oblasti faleristiky (2011).

 Miroslav Huťka

 

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - historik, vysokoškolský učiteľ na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 Jozef Karika

 

PhDr. Jozef Karika, úspešný spisovateľ a publicista

 

*15. november 1978, Brezno

 

Vyštudoval odbor história - filozofia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2003 sa venuje písaniu beletrie a esejí. Do roku 2013 má na konte desať kníh, ktoré vyšli v slovenčine, češtine a v angličtine. Najznámejšími jeho dielami sú romány:  V tieni mafie (2010), V tieni mafie 2.: Čas dravcov (2011), Nepriateľ štátu (2011) a Na smrť (2012). Britsko-americké vydavateľstvo Immanion Press vydalo knihu jeho esejí Liber 767 vel Boeingus (2009). Textami prispel aj do niekoľkých knižných antológií.

 Mgr. Pavol Labuda, PhD.

 

Mgr. Pavol Labuda, PhD. - vysokoškolský učiteľ na katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

22. januára 1977

 

Mgr. Pavol Labuda, PhD. študoval v rokoch 1995 – 2000 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor filozofia – história, na Fakulte humanitných vied Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2000 – 2003 realizoval denné doktorandské štúdium na Katedre filozofie FF UMB v Banskej Bystrici v odbore systematická filozofia.
Od septembra  2003 pôsobí na Katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde prednáša a vedie kurzy so zameraním na metafyziku, dejiny jazyka a dejiny filozofie. V rokoch 2004 – 2007 bol prodekanom pre zahraničné vzťahy a mobility, od začiatku roku 2008 až do súčasnosti je prodekanom pre vedu, umenie a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte KU.
Dr. Labuda je autorom monografie Onto-teológia : Plotinos versus Heidegger a niekoľkých vedeckých štúdií.

 Stanislav Mičev

 

PhDr. Stanislav Mičev, PhD. - riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

 

*11. december 1957, Banská Bystrica

 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1984 (odbor: slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Rigorózne štúdium absolvoval na katedre histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici v roku 2009. V rokoch 1984 – 1992 bol vedeckým pracovníkom a neskôr vedúcim oddelenia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. V rokoch 1999 – 2004 pracoval na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľ odboru kultúrnych aktivít, poverený riadením odboru múzeí, galérií a knižníc. V rokoch 2004 – apríl 2006 pôsobil ako živnostník v oblasti poradenstva pri čerpaní Štrukturálnych fondov EÚ. Od začiatku apríla 2006 je riaditeľom Múzea SNP v  Banskej Bystrici.

Stanislav Mičev napísal scenáre k štyrom dokumentárnym filmom a niekoľkým rozhlasovým reláciám, publikoval v novinách a časopisoch (Pravda, Slovo, Smer, Plus 7 dní a iné). Na konte má niekoľko odborných publikácií (Fašistické represálie na Slovensku, Tragédia slovenských Židov, Slovenskí Židia, Dofajčievam svoju fajku a iné). Je tiež autorom a spoluautorom scenárov niekoľkých múzejných expozícií a výstav. Je ženatý a v súčasnosti žije v Banskej Bystrici.

 Peter Račko

 

Mgr. Peter Račko, PhD. – historik, zamestnanec Liptovského múzea v Ružomberku

 

 *18. september 1983, Banská Bystrica

 

Základnú školu navštevoval v Radvani (1990 – 1994). Stredoškolské štúdium absolvoval na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici (1994 – 2002). Vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002 – 2007), kde následne pôsobil ako interný doktorand na Katedre histórie v odbore slovenské dejiny (2007 – 2010). Počas štúdia pôsobil aj ako učiteľ dejepisu na Súkromnej škole Orbis eruditionis v Banskej Bystrici (2007 – 2008). V roku 2010 obhájil dizertačnú prácu na tému „Spolková činnosť evanjelickej a. v. mládeže na Slovensku v medzivojnovom období“. V súčasnosti pracuje ako historik a kurátor zbierok v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

 

Počas doktorandského štúdia bol spoluriešiteľom grantových projektov VEGA „Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými vojnami v 20. storočí“, „Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia“ a „Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rokoch 1918 – 1948“. Vo svojom profesijnom zameraní sa venuje cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska i vybraných regiónov v 20. storočí. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentuje na domácich i zahraničných konferenciách a publikuje v monografiách i zborníkoch. V roku 2009 bol členom autorského kolektívu monografie obce Predajná (kapitoly „Dejiny obce v 20. storočí“ a „Spolky a organizácie“). V súčasnosti sa spolupodieľa na príprave „Monografie mesta Zvolen 2013“ (kapitola „Spolky a organizácie“) a publikácie k 100. výročiu vzniku Liptovského múzea v Ružomberku.

 

 Mária Rusková  

PhDr. Mária Rusková, MBA. - konzultant pre oblasť strategického riadenia ľudských zdrojov a kouč manažérskeho rozvoja

 

* 1977

 

Mária Rusková získala humanitné vzdelanie v odbore história, filozofia a etika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001) a manažérske vzdelanie s titulom MBA Senior Executive na The Nottingham Trent University, UK (2010). Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala ako odborný asistent na Fakulte humanitných vied UMB Banská Bystrica a zároveň začala pôsobiť v oblasti riadenia ľudských zdrojov a na projektoch riadenia ľudských zdrojov vo výrobných spoločnostiach. Od roku 2006 pôsobila v bankovníctve ako  špecialista ľudských zdrojov v Slovenskej sporiteľni, a.s., neskôr ako manažér oddelenia pre výbery, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov v Poštovej banke, a.s. Od roku 2010 pracovala na pozícii Riaditeľ ľudských zdrojov v OTP Banke Slovensko, a.s. V súčasnosti Mária Rusková pôsobí ako nezávislý konzultant pre strategického riadenia ľudských zdrojov, tréner a kouč manažérskeho rozvoja a odborný garant a vyučujúci programu Master of Science (MSc.) v module Manažment ľudských zdrojov na Health Management Academy.

 

Ako manažér a konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa Mária Rusková zameriava hlavne na strategické riadenie ľudských zdrojov, projekty talent manažmentu, riadenia výkonnosti, adaptačného procesu zamestnancov a rozširovania obchodnej siete. Významné skúsenosti má s realizáciou programov outplacementu – podpory uvoľňovaným zamestnancom pri reštrukturalizáciách a organizačných zmenách. Relevantné výsledky dosiahla v oblasti stabilizácie a modernizácie systému riadenia ľudských zdrojov, prepojenie HR s potrebami businessu, ako aj zavedenie výkonovo orientovaného a business supported riadenia ľudských zdrojov. Má bohaté skúsenosti s vedením tréningov v oblasti manažérskych, komunikačných a prezentačných zručností a manažmentu ľudských zdrojov.

 Dr. Michal Schvarc


PhDr. Michal Schvarc, PhD. - historik pôsobiaci na Historickom ústave SAV v Bratislave


Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor história – germanistika (1993 – 1998). Doktorandské štúdium realizoval na katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s témou dizertačnej práce Karpatskonemecká strana v rokoch 1927 – 1938 a jej miesto v nemeckom politickom hnutí na Slovensku. Od roku 2007 pôsobí na Historickom ústav SAV na oddelení novších dejín. Venuje sa výskumu problematiky nemeckej menšiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 a slovensko-nemeckým vzťahom v obdobé existencie Slovenskej republiky (1939 - 1945). 

Dr. Schvarc je spoluautorom knihy Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" (spolu s Ľ. Hallonom a P. Mičkom) a editorom zbierky dokumentov Tretia ríša a vznik Slovenského štátu (2 zväzky). Publikoval aj desiatky vedeckých štúdií a populárno-náučných článkov, spolupodieľal sa na príprave scenárov stálych expozícií a výstav v Múzeu SNP a v Múzeu kultúry karpatských Nemcov v Bratislave. 

 

PhDr. Valéria Solčániová

PhDr. Valéria Solčániová - historička, archivárka

 

* 24. máj 1967, Žiar nad Hronom

 

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (študijný odbor: muzeológia a kultúrne dedičstvo, história). V roku 2012 obhájila rigoróznu prácu na tému Vývoj hrnčiarstva a špecializovanej výroby hlinených fajok, šamotových kachieľ a kameniny v meste Kremnica v 19. a 20. storočí.
V rokoch 1987 – 1992 pracovala v Štátnej mincovni v Kremnici. Od roku 1997 pôsobí ako odborná archivárka v Štátnom archíve Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici. V roku 2002 bola menovaná za zástupkyňu riaditeľky Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica.
Valéria Solčániová je vydavateľka i autorka knihy História kremnickej kameninovej továrne a niekoľkých štúdií. Ako autorka odborného textu sa podieľala aj na príprave dlhodobej výstavy Pôvab kameninových záhrad v Národnej banke Slovenska - Múzeu mincí a medailí v Kremnici.

V roku 2015 získala Valéria Solčániová cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii "Menšia publikácia, drobná tlač a periodiká" za jej publikáciu História kremnickej kameninovej továrne.

 

 Marek Syrný  

PhDr. Marek SYRNÝ, PhD. – historik, vysokoškolský učiteľ na Fakulte medzinárodných vzťahov a politológie UMB

 

*12. november 1977, Trenčín

 

Základnú školu navštevoval v rodnej obci Svinná. Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne a následne vyštudoval históriu-geografiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2008 obhájil dizertačnú prácu na tému Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948, ktorá v roku 2010 vyšla v knižnom prepracovaní pod názvom Slovenskí demokrati ´44-48.

Od roku 2006 pracuje ako historik Múzea Slovenského národného povstania a od roku 2012 vyučuje dejiny na Fakulte medzinárodných vzťahov a politológie UMB v Banskej Bystrici.

Je autorom desiatok štúdií o politických dejinách Slovenska, resp. Československa v rokoch 1938-1948, redaktor viacerých zborníkov a kolektívnych monografií z daného obdobia a zodpovedný redaktor časopisu Vojnová kronika.

 

 

Doc. Eugen Zeleňák

doc. PhDr. Eugen ZELEŇÁK, PhD. – filozof a historik, vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Doc. Zeleňák v rokoch 1996 - 2001 realizoval štúdium v odbore filozofia - história na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica. V rokoch 2001 - 2006 bol doktorandom na  Filozofickom ústave  Slovenskej akadémie vied v Bratislava. Jeho dizertačná práca mala názov K problematike explanácie v historickom poznaní. Vo výskumnej oblasti sa venuje filozofii vedy, filozofii histórie, historickej explanácii, ako aj súčasnej a analytickej filozofii.  Realizoval zahraničné študijné pobyty v Groningene, Amsterdame, na University of Arizona v Tucsone a na University of California v Santa Cruz. Doc. Zelňák publikoval niekoľko monografií, napríklad Konštruktivizmus a pluralita v histórii (Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU , 2011, alebo Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti (Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008). Od roku 2006 pôsobí na Katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry