RSS RSS

Granty a projekty

Vyhľadávanie v projektoch

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945

The Rise and Fall of the Economic Development of Slovakia in 1942 - 1945

Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky

Slovak society and politics in the revolution of 1848-1849 : expectations, programmes, activities, results

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy

Via Benedictina na ceste

Via Benedictina on the way

Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí)

Erasmus of Rotterdam and Slovakia (distribution of ideas of Transalpine humanism on territory of Slovakia in 16th - 17th centuries)

Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku

Identification and faces of the anticommunist resistance in Slovakia in the historical context of countries of the former Soviet bloc

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and Ethnic Interactions in the Habsburg Monarchy

ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle

Medzinárodný vyšehradský fond

Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie)

Diplomacy and Conflict Resolution in the Middle Ages (7th-13th centuries)

Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995

Cultural history, identity and national life of the selected Slovak communities living abroad between 1945 – 1995

Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Demonstration of Slovak and Hungarian identity manifestations in the towns of northern Slovakia in the 19th and early 20th centuries

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic relations in the Habsburg Monarchy

Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. (Centrum excelentnosti)

Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon. Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences

Archaeology field school 2013: Secrets of medieval castles (International Visegrad Fund’s Standard Grant)

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939 - 1941

Shine and shadows of economic development in Slovakia during 1939 – 1941

Via Benedictina - Benedictine heritage in Central Europe

Standard Grant Project of Visegrad Fund

Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte

State borders and identities in modern Slovak history in Central European context

Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953)

The issue of Jews in Slovakia (1945 - 1953)

Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948

Migration processes in Slovakia during 1918-1948

Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

Monumental work of Hungarian polyhistor Matthias Bel and its use in education

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry