RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Rastislav.Koziak@umb.sk
F 115 
048 446 7116

Profesori

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Garant štúdia UAP dejepis v kombinácii (1.+2. stupeň) 
Profesor 
Dusan.Skvarna@umb.sk
F 117 
048 446 7117
prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP história 1, 2, 3 stupeň 
Profesor 
Vladimir.Varinsky@umb.sk
č. m. F121 
048 446 7121

Docenti

Čerkasov Alexandr A., doc., DrSc., univ. prof. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čerkasov Alexandr A., doc., DrSc., univ. prof.
Hosťujúci profesor 
Docent 
alexandr.cerkasov@umb.sk
F112 
048 446 7112
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii (Bc. a Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (HiEr) 
Docent 
Miroslav.Kmet@umb.sk
120 
048 446 7120
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen edičnej komisie 
Docent 
peter.micko@umb.sk
F 119, č. 12 
048 446 7119, 7412
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Výskumný pracovník 
Docent 
michal.smigel@umb.sk
112 
048 446 7112

Odborní asistenti

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Rastislav.Koziak@umb.sk
F 115 
048 446 7116
Mgr. Patrik Kunec, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky, katedrový koordinátor pre e-learning 
Odborný asistent 
Patrik.Kunec@umb.sk
1. poschodie, F 118 
048 446 7118
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Alica.Kurhajcova@umb.sk
143 (1. poschodie) 
048 446 7143
PhDr. Pavol Maliniak, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre neučiteľské študijné programy 
Odborný asistent 
pavol.maliniak@umb.sk
118 
048 446 7118
Mgr. Imrich Nagy, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Imrich Nagy, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Imrich.Nagy@umb.sk
114 
048 446 7114
PhDr. Oto Tomeček, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy 
Odborný asistent 
Oto.Tomecek@umb.sk
143 
048 446 7143

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kováčová Jana
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.kovacova2@umb.sk
115 
048 446 7116
Tomaščíková Jarmila | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tomaščíková Jarmila
Knihovníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jarmila.Tomascikova@umb.sk
111 - Albertynianum 
048 446 7155

Externí spolupracovníci katedry histórie: 

PhDr. Ján Beljak, PhD. (beljak@savzv.sk) - od roku 2012 vedúci výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene; realizuje výskum archeologickej lokality (hrad a hradisko) Pustý hrad vo Zvolene a početné záchranné výskumy v Banskobystrickom regióne; na katedre histórie prednáša dejiny praveku na území Slovenska. 

 

Mgr. Peter Konečný - doktorand na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vo výskumnej činnosti sa venuje témam, v ktorých sa prelínajú kultúrne dejiny s dejinymi školstva a dejinami prírodných vied a techniky. V ostatnej dobe sú v centre jeho záujmu hlavne banskí odborníci ako príklad modernej funkčnej elity so špecifickým vzdelanostným a záujmovým profilom. V aktuálnych projektoch sa tiež venuje stratégiám vizualizácie chemického poznania v oblasti hutníctva a skúšobníctva a transferom montanistického poznania v Európe 17. a 18. storočia.

 

PhDr. Marta Mácelová. PhD. - externá pracovníčka Katedry histórie FF UMB, bývalá pracovníčka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a v rokoch 2005 - 2015 interná pracovníčka katedry histórie FF UMB. V akademickom roku 2015 - 2016 realizuje vyučovanie viacerých predmetov na bakalárskom stupni externého štúdia v študijnom odbore muzeológia (konkrétne predmetov: "Zbierkový fond múzea, systémová dokumentácia, vedecko-výskumná činnosť", "Proseminár z muzeológie", "Úvod do štúdia muzeológie", "Teoretická muzeológia", "Aplikovaná muzeológia", "Medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva", "Dejiny Slovenska I - Pravek a dejiny Veľkej Moravy" a "Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene").

 

PhDr. Stanislav Mičev, PhD. - riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Martina Orosová - odborná pracovníčka Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Výskumne sa venuje evidencii a ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku. Na katedre histórie realizuje vyučovanie predmetu "Pamiatková starostlivosť, ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia" (v odbore externého štúdia muzeológia). 

 

Prof. PhDr. Aleš Zářický, PhD. - historik, člen Centra pre hospodárske a sociálne dejiny a zároveň dekan Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na oblasť hospodárskych dejín a na regionálnu históriu v 20. storočí.  

 

  

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry