RSS RSS print

Katedra romanistiky

Katedra romanistiky pripravuje v 1. a 2. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií, a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk, taliansky jazyk a španielsky jazyk.

Absolvent učiteľského štúdia, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti, je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi, najmä v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej sfére.

Katedra zabezpečovala v rámci celoživotného  vzdelávania aj  neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry, translatológie, didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín, ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. Massimo Arcangeli, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
PhDr. Jana Belková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Dana Ďurovková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Dr. Simonetta Giulianelli
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Zahraničný lektor
Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Katarína Klimová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Katarína Krejčí
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Christophe Laurent
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Zahraničný lektor
Mgr. Eva Mesárová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. François Schmitt, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Stanislava Tomašková
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Dominika Žužafková
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Jarmila Ďurovcová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry