RSS RSS print

Mgr. Máté Kovács, hosťujúca prednáška, 26.-27.4.2015

Dňa 27. 04. 2015 o 10.40 h sa konala vo Vzdelávacom centre Mateja Bela (Tajovského 51) pozvaná interaktívna prednáška doktoranda Mgr. Maté Kovácsa z Univerzity Loranda EÖTVÖSA v Budapešti, z Katedry francúzskych štúdií a Katedry prekladateľstva a tlmočníctva, na tému "Ako sa stať profesionálnymn prekladateľom? Kompetencie, pracovné nástroje, východiská" pre študentov francúzskeho jazyka UAP a PAT. Cieľom prednášky bolo v celistvosti predstaviť profil moderného prekladateľa a upriamiť pozornosť študentov na rôzne zručnosti potrebné pre profesionálneho prekladateľa.  

Mgr. Máté Kovács ako doktorand vyučujúci na jeho domovskej univerzite predmety odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo priniesol na našu katedru nové zmýšľanie zamerané predovšetkým na prehĺbenie vedomostí našich študentov a presadenie sa na súčasnom trhu práce a to vďaka ovládaniu moderných technológií a pracovných nástrojov súčasného prekladateľa. Študentov prednáška zaujala a kládli mnohé otázky, najmä týkajúce sa kompetencií profesionálneho prekladateľa, na ktoré dostali promptné odpovede. 

Na základe tejto prednášky sa odporúča viac na hodinách francúzskeho jazyka v odbore translatológia pracovať s prekladateľským korpusom EUR-Lex ako aj s databázami InterActive Terminology for Europe, EuroTerm Bank. 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry