RSS RSS print

Otvorenie Centra univerzitnej úspešnosti, 3. 7. 2013

Otvorenie Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Dňa 3. júla 2013 sa v priestoroch FF UMB (v bývalej miestnosti K006) v budove na Tajovského 51 slávnostne otvorili dvere Centra univerzitnej úspešnosti UMB (CUÚ UMB) za výraznej finančnej i morálnej podpory Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie (BECO AUF – Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie) so sídlom v Bukurešti.

Slávnostného otvorenia CUÚ sa zúčastnili frankofónni vyučujúci jednotlivých fakúlt UMB a tiež frankofónni študenti – účastníci letnej univerzity organizovanej FPVMV UMB, ktorí sa mali pri tejto príležitosti možnosť stretnúť a vypočuť si prejavy zástupcu Francúzskeho inštitútu v Bratislave p. Pascala Schallera (atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu), riaditeľa Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Radovana Guru, PhD. a tiež dekana FF UMB doc. Vladimíra Biloveského, PhD. Prostredníctvom videokoferenčného spojenia k otváracím prejavom pridali ten svoj aj členky a členovia vedenia Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie z Bukurešti na čele s hlavnou koordinátorkou projektu CUÚ UMB p. Roxanou Turcanu a s regionálnou koordinátorkou BECO AUF p. Myriam Spielvogel.

Centrum univerzitnej úspešnosti si kladie za cieľ vytvoriť pre všetkých frankofónnych vyučujúcich i študentov UMB priestor, ktorý bude zásobený knižnými i audiovizuálnymi zdrojmi najmä frankofónnej proveniencie a taktiež moderným technickým vybavením (datavideoprojektor, zariadenie na videokonferenčné spojenie, interaktívna tabuľa, notebooky pre vyučujúceho i študentov). Centrum bude záujemcom od zimného semestra akademického roka 2013-2014 k dispozícii nielen počas výučby, ale vo vyhradených hodinách aj pri príprave na svoje pedagogické, študijné a tiež vedecké výstupy. Okrem toho bude miestom na organizovanie rôznych pozvaných prednášok kolegov a špecialistov z iných univerzít ale tiež z praxe, ako aj na organizovanie rôznych formačných seminárov pre učiteľov i študentov francúzskeho jazyka a tiež na mimoškolské aktivity (premietania, workshopy, informačné či kultúrne večery, atď.) organizované frankofónnymi študentmi UMB.

Mgr. Nicolas Guy

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry