RSS RSS print

Pracovná mobilita "Tandem", 11.-18.7.2014

Pracovná mobilita v rámci programu AUF "Tandem" v dňoch od 11. - 18. 7. 2014 za účelom prípravy záverečného výstupu (VŠ učebnica).

Posledné z plánovaných pracovných stretnutí partnerov medzinárodného projektu « Tandems, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO » (Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy) .

Štát: Rumunsko, (Cluj-Napoca)
Zahraniční hostia: Aurora BAGIAG, PhD. a 7 ďalších účastníkov pracovného stretnutia
Z organizácie: Université de médecine et pharmacie luliu Hatieganu de Cluj-Napoca (Rumunsko, koordinátor projektu)

Výsledky rokovania, prínos pre katedru:

  • Tvorba a revízia pracovných listov pre tzv. tandemové bilingválne kurzy – ich úprava za účelom publikácie (pracovný tím UMB + pracovný tím univerzít z Cluj-Napoca).
  • Spoločná práca na jednotlivých častiach VŠ učebnice, ktorá je záverečným výstupom projektu „TANDEM" (pracovný tím UMB + pracovný tím univerzít z Cluj-Napoca).
  • Konzultácie ohľadom obsahových i formálnych častí VŠ pripravovanej učebnice (pracovný tím UMB + pracovný tím univerzít z Cluj-Napoca + pracovný tím Université du Luxembourg).
  • Konzultácie s recenzentkami z FF UMB Banská Bytrica (doc. PhDr. Elena Baranová - KRO) a z Université du Luxembourg (prof. Dr. Sabine Ehrhart)

Úlohy, ktoré vyplynuli z rokovania:

  • Napísanie predslovu do pripravovanej VŠ učebnice – prof. Dr. Sabine Ehrhart (Université du Luxembourg) – do konca júla 2014.
  • Kontrola a príprava záverečného publikačného výstupu projektu TANDEM – Dr. Aurora Bagiag (Université Cluj-Napoca), Mgr. Nicolas Guy (KRO FF UMB) – do konca augusta 2014.
  • Odovzdanie recenzentských posudkov – doc. PhDr. Elena Baranová (KRO FF UMB), prof. Dr. Sabine Ehrhart (Université du Luxembourg) – polovica októbra 2014.
  • Vydanie VŠ učebnice – Dr. Aurora Bagiag (Université Cluj-Napoca) – december 2014.
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry