RSS RSS print

Doktorandský pobyt Mgr. L. Hrčkovej, 1. 3. - 29. 5. 2015

Doktorandský vedecko-výskumný pobyt pre členské univerzity Univerzitnej agentúry frankofónie (AUF)

Organizátor: Univerzitná agentúra frankofónie. Oddelenie pre strednú a východnú Európu (AUF BECO)

Charakteristika prínosu pracovnej cesty pre zlepšovanie kvality vzdelávania a vnútorného systému zabezpečovania kvality:  
Počas doktorandského študijného pobytu som absolvovala viac než 80 kvalitných a užitočných hodín rumunského jazyka pre cudzincov, čo mi bude užitočné v rámci katedrového projektu týkajúceho sa interkomprehenzie románskych jazykov. Získala som hodnotné zdroje k dizertačnej práci vo francúzskom jazyku, nakoľko Univerzita A.I. Cuzu ako aj tamojší Institut a Lectorat français majú naozaj bohatý knižničný fond. Koncom roka 2015 a v roku 2016 budú v Iaşi vydané 2 moje články týkajúce sa komparatívnej lingvistiky.

Cieľom zahraničného vedecko-výskumného pobytu bolo najmä:

  • zlepšiť vzájomné vzťahy a spoluprácu našej univerzity s Univerzitou A. I. Cuzu v Iaşi s možnosťou vystúpiť na konferencii a/alebo publikovať odborné články v rumunských vedeckých časopisoch
  • uskutočniť bibliografický výskum najmä vo francúzskom, ale aj v anglickom a rumunskom jazyku k budúcej dizertačnej práci
  • nadobudnúť základy rumunského jazyka a v budúcnosti môcť participovať na projekte týkajúcom sa interkomprehenzie románskych jazykov, prípadne po ďalšom štúdiu rumunčiny vyučovať rumunčinu ako výberový predmet

Mgr. Lucia Hrčková, doktorandka

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry